"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 4 มิถุนายน 2552 เวลา 08:23 น.
 
 ปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย
วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้เป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก" เพื่อรำลึกถึงเมื่อ 37 ปีก่อนระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 รัฐบาลสวีเดนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่อง "สิ่งแวดล้อมของมนุษย์" ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเกือบ 3 พันคน จาก 116 ประเทศ ซึ่งผลการประชุมครั้งนั้นส่งผลให้ทั่วโลกตื่นตัว หันมาให้ความสนใจดำเนินกิจกรรมเพื่อดูแล ป้องกันและแก้ปัญหาวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมที่แต่ละประเทศต่างเผชิญหน้า และหลายประเทศมีการตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นตามมา
 
ขณะที่ 3 ปีต่อมา ประเทศไทยจึงได้เริ่มต้นมีการ ตรา พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ปีเดียวกัน ครั้น พ.ศ. 2535 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสำนักงานฯ เป็น 3 หน่วยงานคือ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนสถาบันการศึกษาต่างตื่นตัวเปิดหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ภาคเอกชนก็ตระหนักถึงความสำคัญด้วยการชูเป็นประเด็นรณรงค์โครงการซีเอสอาร์สร้างภาพลักษณ์ หลายบริษัทก็เป็นซีเอสอาร์แท้ แต่บางแห่งกลับเป็นซีเอสอาร์เทียม
 
มีประเด็นหนึ่งที่สังคมต้องสนใจ ไม่ควรเพิกเฉยนั่นคือ ความพยายามเคลื่อนไหวผลักดันให้มีการปฏิรูปกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของไทยด้วยการออก พ.ร.บ.องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค 2 ที่ปัจจุบันได้ล่วงเลยกำหนดเวลา 1 ปีไปแล้วหลังจากรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า รวมถึงการเสนอกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 โดยกฎหมายทั้งสองฉบับนี้เป็นกลไกที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นธรรม
 
ไม่อยากให้มองว่า การผลักดันกฎหมายภาคประชาชนให้ประสบผลสำเร็จนี้ ยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขา เนื่องจากเพราะภาคราชการเกรงว่าจะถูกลดบทบาทอำนาจหน้าที่ ทั้งที่ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ตรงกันข้าม ภาคราชการคือ ตัวจักรสำคัญในการประสานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันตัดสินยุติปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งหากมีการชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกันอย่างเปิดอกก็เชื่อว่า อุปสรรคขวากหนามจะถูกขจัดทิ้งไป และเราคาดหวังว่าคำขวัญสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ที่ว่า "คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน" บรรดาภาครัฐ-เอกชน-ประชาชนจะร่วมรณรงค์ในทิศทางเดียวกัน บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ขออย่าทำตามกระแสแค่นั้น.
http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?ColumnId=74617&NewsType=2&Template=1


check out the rest of the Windows Live™. More than mail–Windows Live™ goes way beyond your inbox. More than messages

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew