"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552

จัดโซนทำเกษตรอินทรีย์ 100%

วันที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 00:00 น.

จัดโซนทำเกษตรอินทรีย์ 100%

นาย บัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการเปิดเขตการค้าเสรี ซึ่งปัญหาการกีดกันทางการค้าเรื่องกำแพงภาษีใช้ไม่ได้เพราะภาษีจะเป็น 0% สิ่งที่ประเทศคู่ค้าจะนำมาเป็นตัวกีดกันทางการค้าคือเรื่องความปลอดภัย ดังนั้นเกษตรกรจะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยจากสารเคมี กรมพัฒนาที่ดินจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการคัดเลือกพื้นที่ทำการเกษตรที่ลดการ ใช้สารเคมี เป้าหมาย 1 ตำบล/จุด เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในและส่งออกไปต่าง ประเทศ
 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ พื้นที่เกษตรอินทรีย์ 100% ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว พื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ 100% แต่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และพื้นที่ที่มีการลดการใช้สารเคมี ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่ที่ทำเกษตร 100% แต่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานประมาณ 2 แสนไร่ กรมฯ จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล ส่วนพื้นที่ที่ลดการใช้สารเคมีนั้นกรมฯ จะผลักดันให้ไปสู่ระดับเกษตรอินทรีย์ในอนาคต.

http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=200912&NewsType=1&Template=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew