"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เตรียมดันร่างยุทธศาสตร์จัดการปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ เสนอ ครม.รองรับสถานะ

เตรียมดันร่างยุทธศาสตร์จัดการปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ เสนอ ครม.รองรับสถานะ
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 9 มิถุนายน 2552 09:36 น.
       สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เตรียมยกร่างยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) รองรับสถานะกลุ่มบุคคลที่ไร้สัญชาติ ทั้งชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในไทยมานาน แต่ตกสำรวจ เด็กนักเรียนนักศึกษาที่เรียนอยู่ในไทย กลุ่มคนไร้รากหง้า เนื่องจากไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้ง บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ
       
       วันนี้ (8 มิ.ย.) ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดประชุมการส่งเสริมคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร โดยมีผู้แทนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตของกรุงเทพฯ ผู้แทนจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นจาก จ.เชียงใหม่ อุบลราชธานี และ ชุมพร ร่วมประชุม
       
       นายกิตติ สมานไทย ผู้อำนวยการ สท.กล่าวว่า กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเลข 0 ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ในส่วนที่กระทรวง พม.รับผิดชอบ คือ กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มบุคคลที่ไร้รากเหง้า ไม่ปรากฏบุพาการีทอดทิ้ง และจากการสำรวจเด็กที่ถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์ที่กระทรวง พม.ดูแลนั้น มีจำนวน 2,862 ราย ซึ่งต้องดูแลให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ส่วนกลุ่มบุคคลอื่นที่ไม่มีสัญชาติไทยจะอยู่ในการดูแลของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย
       
       นายวีนัส สีสุข หัวหน้ากลุ่มการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากตัวเลขผู้ไม่มีสัญชาติไทย แยกตามกลุ่มประเภทบุคคล ที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติในระบบฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ที่ส่วนงานทะเบียนราษฎร รวบรวมไว้เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 2.2 ล้านคน ในจำนวนนี้มีกลุ่มบุคคลที่เป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ขึ้นทะเบียนขออนุญาตทำงาน จำนวน 1.6 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ต้องดูว่าหลังจากวันที่ 1-30 กรกฎาคมนี้ ที่ภาครัฐเปิดให้กลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ มาลงทะเบียน จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเพียงใด เพราะยังมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวอีกจำนวนมากที่ยังไม่มาลงทะเบียนและอยู่นอกระบบ ซึ่งหากกลุ่มคนดังกล่าวไปก่อคดีทำความผิด จะทำให้ยากต่อการติดตามตัวมาดำเนินคดี
       
       "ข้อมูลจากส่วนการทะเบียนราษฎร (สทร.) เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2552 ระบุจำนวนผู้ไม่มีสัญชาติไทย ที่ได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติ มีชื่อในระบบฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร มีจำนวนทั้งสิ้น 2,273,644 คน ในจำนวนดังกล่าวมีทั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้าเมืองถาวร หรือชั่วคราว หรือได้รับการผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน และแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว และ กัมพูชา ที่ขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทำงาน อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกจำนวนมากที่อยู่นอกระบบทะเบียนราษฎรที่ไม่มาจดแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง ซึ่งรัฐบาลพยายามควบคุมให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว รวมถึงป้องกันปัญหาบางกรณีที่อาจไปก่อเหตุร้ายแรง หรือก่ออาชญากรรม และหลบซ่อนทำให้ไม่สามารถค้นหาประวัติได้"
       
       นายวีนัส กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กำลังยกร่างยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) รองรับสถานะกลุ่มบุคคลที่ไร้สัญชาติทั้งชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในไทยมานานแต่ตกสำรวจ เด็กนักเรียนนักศึกษาที่เรียนอยู่ในไทย กลุ่มคนไร้รากหง้า เนื่องจากไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ แรงงานต่างด้าวที่มีปัญหาในการส่งกลับประเทศต้นทาง ซี่งมีประมาณ 191,570 คน
       

       นายวีนัส กล่าวด้วยว่า กรณีบุคคลที่ต้องการแปลงไปเป็นสัญาชาติอื่นเพื่อฟอกตัวหลบหนีคดีความนั้น ต้องเข้าใจด้วยว่าการเสียสัญชาติไทยนั้นแม้บุคคลนั้นจะได้สัญชาติอื่นแล้ว ก็ไม่สามารถทำได้โดยอัตโนมัติ เพราะจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองสัญชาติ และผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเษกษา
 
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000064375
See all the ways you can stay connected to friends and family

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew