"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ใช้เป็น-รักษาดี 'ล้ำค่า' 'ฐานชีวภาพ' 'ขุมทรัพย์' ในชุมชน!

วันที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 00:00 น.

ใช้เป็น-รักษาดี 'ล้ำค่า' 'ฐานชีวภาพ' 'ขุมทรัพย์' ในชุมชน!
หาก มีคำที่น่ากลัว เช่น อาวุธ อยู่นำหน้าต่อติดกับคำว่า      "ชีวภาพ" ความหมายรวมก็ย่อมไม่น่าพิสมัย แต่เฉพาะคำว่า "ชีวภาพ" นั้นหากต่อท้ายกับคำ-กับสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ก็จะมีความหมายรวมถึงสิ่งที่ดี-ที่มีประโยชน์ได้มากมายหลายอย่าง อาทิ...ปุ๋ยชีวภาพ, เชื้อเพลิงชีวภาพ หรือเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น
 
"ชีวภาพ" กล่าวได้ว่า "เป็นพื้นฐานสำคัญของมนุษย์"
 
และ "ฐานชีวภาพ" ในทุกพื้นที่ก็ "มีค่าทางเศรษฐกิจ"
 
เมืองไทยปัจจุบันมีชุมชนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ จำนวนไม่น้อยเลยที่สร้างสรรค์สินค้าต่าง ๆ ออกมาโดยใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติที่มีในชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอป อย่างที่คนไทยเราคุ้น ๆ กันดี ซึ่งสินค้าที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน-คนในชุมชนเหล่านี้...มีที่ มาจากฐานชีวภาพ-ทรัพยากรชีวภาพ โดยการสนับสนุนของหลายองค์กร หลายกรม หลายกระทรวง และปัจจุบันก็มีอีกหนึ่งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงด้วย 
 
หน่วยงานที่ว่านี้ก็คือ "สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)" หรือ "สพภ." ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ตั้งแต่ 17 ก.ค. 2550 เพียงแต่คนไทยอาจยังไม่คุ้นชื่อนัก
 
อย่างไรก็ตาม สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก-ระดับชุมชน หน่วยงานนี้ก็นับว่ามีความสำคัญ มีความน่าสนใจ เนื่องเพราะวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนั้นเกี่ยวข้องโดยตรง โดย อภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ ผู้อำนายการ สพภ. ระบุถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานนี้ สรุปได้ว่า... 1.เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา ของชุมชนและท้องถิ่น
 
3.เพื่อรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินข้อมูล รวมทั้งความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพต่อคณะ รัฐมนตรี 4.เพื่อเก็บรวบรวม และจัดทำบัญชีรายการพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ที่มีแหล่งกำเนิดหรือพบได้ในประเทศ รวมทั้งภูมิปัญญาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานข้อมูลและดูแลการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทาง ชีวภาพและภูมิ ปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 5.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 6.เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
 
7.เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ และการให้บริการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและ ภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 8.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิประโยชน์ของประเทศในเรื่องดัง กล่าว 9.เพื่อเป็นศูนย์กลางติดตามและประสานการดำเนินการของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 10.ปฏิบัติงานตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการกำหนด
 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาหน่วยงานนี้มีการจัดทำโครงการต่าง ๆ แล้วหลายโครงการ อาทิ... โครงการประชุมสัมมนาเชิงนโยบายทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจไทย, สร้างเครือข่ายการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและ ภูมิปัญญา, ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ระยะที่ 1, ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ-ปลาสวยงาม หรือโครงการศึกษาการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นทุนระยะยาว เป็นต้น 
 
และล่าสุดก็กำลังมีโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ทรัพยากรชีวภาพที่บ้านฉัน" เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้ เข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ทำให้รู้ซึ้งถึงคุณค่า และตระหนักถึงการอนุรักษ์และการใช้งานอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยการประกวดนี้จะมีรางวัลรวม 9 รางวัล เงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมถ้วยและโล่ กำหนดส่งผลงานภายใน 26 มิ.ย. 2552 ซึ่งก็มีการประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และมีฝ่ายประสานงานการจัดประกวด โทร. 0-2641-5264 สำหรับสอบถามเพิ่มเติม หรือดูข้อมูลได้ใน www.bedo.or.th เว็บไซต์ของ สพภ.
 
"เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ ถือเป็นคลื่นลูกที่ 4 ของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ในหลาย ๆ ประเทศ เช่น เกาหลีใต้ จะเน้นเรื่องนี้มาก และเมืองไทยเราก็มีฐานชีวภาพอยู่มากมายหลากหลาย ซึ่งนอกจากต้องไม่ทำลายแล้ว ก็ไม่ใช่ว่าควรจะแค่เก็บไว้เฉย ๆ หากมีระบบบูรณาการในการนำมาใช้อย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการดูแลเพื่อให้มีใช้ต่อไปอย่างยั่งยืน ก็จะมีประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจประเทศมาก" ...เป็นการระบุของ เสมอ ลิ้มชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สพภ. ซึ่งก็จริงและน่าคิด ขณะที่ สพภ.ก็ถือว่าเป็นอีกตัวช่วยชุมชนโดยตรง ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน-เศรษฐกิจไทย
 
"ฐานชีวภาพ" นั้นเป็น "เสมือนขุมทรัพย์ที่มีอยู่ในทุกชุมชน"
 
สำคัญคือต้องนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า...และอย่างยั่งยืน !!!.
http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?ColumnId=74541&NewsType=2&Template=1


What can you do with the new Windows Live? Find out

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew