"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552

"เรืองไกร"ร้องกกต.ใช้เงินกองทุนมิชอบ ชี้เปิดอบรมส.ส.-ผู้บริหารพรรคส่อขัดต่อกม.

วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11413 มติชนรายวัน


"เรืองไกร"ร้องกกต.ใช้เงินกองทุนมิชอบ ชี้เปิดอบรมส.ส.-ผู้บริหารพรรคส่อขัดต่อกม.
"เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ" ส.ว.สรรหา ร่อนหนังสือถึง ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบการใช้อำนาจ กกต. กรณีจัดหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 1 โดยใช้เงินจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง อาจจะไม่ชอบกฎหมาย

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือลงทะเบียนทางไปรษณีย์ถึงนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีที่ กกต.ได้จัดหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2552 เพื่ออบรมแก่บุคคลกลุ่มต่างๆ อาทิ ส.ส. กรรมการบริหารพรรคและผู้บริหารพรรคการเมือง ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยราชการ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมนั้น ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 10 (14) หรือไม่ เพราะโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง โดย กกต.เป็นผู้พิจารณารับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน 85 คน เท่ากับว่าเป็นการกำหนดในกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง มิใช่ประชาชนทั่วไป ซึ่งไม่ใช่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่ให้การศึกษาอบรมแก่ประชาชนทั่วไป ตามกฎหมาย กกต.

นายเรืองไกรกล่าวว่า กลุ่มบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่เข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเมื่อไปรับการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติในมาตรา 103 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ที่บัญญัติว่า "ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบท บัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด" ซึ่งหากเข้าข่ายความผิด หัวหน้าหน่วยงานใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้ความยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมารับการศึกษาอบรมจะต้องรับผิดตามบัญญัติแห่งกฎหมายใดหรือไม่ ดังนั้น จึงขอให้กรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาตรวจสอบด้วย

ด้านนายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กกต. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และ กกต.ก็ไม่ได้เป็นผู้คัดเลือกว่าใครจะได้เรียน แต่ผู้คัดเลือกคือ กรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง ทั้งนี้ ในการคัดเลือกมีหลักเกณฑ์กำหนด สามารถชี้แจงได้


หน้า 11

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01pol03090652&sectionid=0133&day=2009-06-09

 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew