"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ตั้งแล้ว....สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย--- On Sun, 6/14/09, JeaB <kwanruthai@dpiap.org> wrote:

From: JeaB <kwanruthai@dpiap.org>
Subject: ตั้งแล้ว....สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย
To: 
Date: Sunday, June 14, 2009, 9:50 PM

 

ตั้งแล้ว.....สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย

นางพนมวรรณ  บุญเต็ม  โลโก้สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทยป้ายสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย การประชุมคณะกรรมการฯ

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ สมาคม สมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นครั้งแรก หลังได้รับการจดทะเบียนโดยกรมการปกครองเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ รวม ๗ คน ประกอบด้วย ๑) นางพนมวรรณ บุญเต็ม นายกสมาคมฯ ๒) นางมาลินี จันทราทิตย์ อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑ ๓) น.ส.เพชรรัตน์ นิลสุวรรณโฆษิต อุปนายกสมาคมฯคนที่๒ ๔) นางมณฑลี บริบูรณ์เหรัญญิกฯฯ ๕ ) น.ส.อารียา อารีวงษ์ ปฏิคมฯ ๖ ) น.ส.วิไล ตันสถิรานันท์ นายทะเบียน ๗) น.ส.พัชรินทร์ พิภพวรไชย ประชาสัมพันธ์ และ ๘ )นายไพวัลย์ แสงสุนทร เลขาธิการ

นางพนมวรรณ บุญเต็ม นายกสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ได้แก่ ๑) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของสมาชิก ๒) เพื่อเป็นองค์กรในการผลักดันและพิทักษ์สิทธิของเด็กและสตรีหูหนวกในด้านต่างๆ ๓) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคนหูหนวกโดยเฉพาะเด็กและสตรีหูหนวก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง ๔) เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กและสตรีหูหนวกตามแนวความคิดเห็นพื้นฐาน ให้สามารถช่วยตนเองได้และ มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างอิสระ ๕) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีหูหนวกได้ทำประโยชน์ต่อสังคมเผยแพร่เกียรติคุณของสตรีหูหนวก ๖) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรช่วยเหลือตนเองของสตรีหูหนวกในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด ๗) เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิงโดยการไม่เลือกปฏิบัติ และ ๘) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรคนพิการทั่วโลก โดยไม่หวังผลกำไรและไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย ใช้ชื่อย่อว่า สค.ดส.หท. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า THE ASSOCIATION OF THAI DEAF CHILDREN & WOMEN'S NETWORK FEDERATION ย่อว่า TDCWNF. เครื่องหมายของสมาคมมี ลักษณะเป็นรูปวงกลมภายในมีรูปใบหน้าเด็ก และผู้หญิงรอบนอกเป็นรูปผู้หญิงจับมือกันชั้นนอกสุดเป็นอักษรชื่อสมาคม มีความหมายว่า เป็นองค์กรของสตรีหูหนวกที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและสตรีหูหนวกโดยเป็นเครือ ข่ายที่เข้มแข็ง

สำหรับสมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ ๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ สตรีที่ประสาทหูพิการ ทำให้หูตึง หูหนวก หรือเป็นใบ้ หรือบกพร่องพิการประเภทอื่นโดยมีความบกพร่องทางการพูดหรือการได้ยินร่วมด้วย หรือองค์กรของเด็กหรือสตรีหูหนวก ๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ สตรีผู้บกพร่องพิการประเภทอื่น หรือองค์กรของเด็กหรือสตรีหรือองค์กรที่ทำงานด้านเด็กหรือสตรี ทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือองค์กรของเด็กหรือสตรีหูหนวกต่างประเทศ และ ๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้มีอุปการคุณ แก่สมาคม ฯ ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และบุคคลผู้นั้นตอบรับเชิญ

เชิญผู้สนใจ สมัครเป็นสมาชิกได้ที่ สำนักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๘/๖ หมู่บ้านกลางเมือง ซอย สุขุมวิท ๗๗ ถนนอ่อนนุช ๑๗ แยก ๑๖ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐ โทรศัพท์. ๐-๒๗๒๐-๐๗๐๓ โทรสาร. ๐-๒๗๒๐-๐๖๔๐ ( มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๕ มิย. ๒๕๕๒ )

 

ขออภัยหากอีเมลฉบับนี้เป็นการรบกวน  

ขอบคุณค่ะ

ขวัญฤทัย  สว่างศรี

 

 

Ms. Kwanruthai Savangsri

National Project Coordinator

********************************************************************

Disabled Peoples' International Asia-Pacific Region (DPI/AP)

29/486 Moo 9, Soi 12, Muang Thong Thani, Bangpood Sub-district , Pakkred District Nonthaburi Province 11120 THAILAND

Tel: 66-2503-4268 Fax: 66-2503-4269

Email: kwanruthai@dpiap.org and iam_jeabja@hotmail.com

Website: http://www.dpiap.org/

********************************************************************

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew