"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552

6 ว่าที่"ตุลาการศาล ปค.สูงสุด

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11414 มติชนรายวัน


6 ว่าที่"ตุลาการศาล ปค.สูงสุด


คอลัมน์ ข้าราษฎร

โดย สายสะพายคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์ในการทำงาน หรือผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดว่า มีผู้ผ่านการประเมินจำนวน 6 คน (จากที่มีผู้สมัครเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่ผ่านการตรวจสุขภาพ และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน 17 ราย) ดังนี้

1.นายสุเมธ รอยกุลเจริญ อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช

2.นายสมชาย งามวงศ์ชน อธิบดีศาลปกครองสงขลา

3.นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ รองอธิบดีศาลปกครองระยอง

4.นายสุชาติ มงคลเลิศลพ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

5.นายมนูญ ปุญญกริยากร รองปลัดกระทรวงแรงงาน

6.นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ 1.นายวิทย์ ลิมานนท์วราไชย ประธาน กกต. มหาสารคาม 2.นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3.นายโสภณ บุญกูล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสงขลา 4.นาวาเอก วุฒิ มีช่วย อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก 5.นายปานชัย บวรรัตนปราณ ผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ 6.นายประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง 7.นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล อดีตผู้ว่าฯปทุมธานี 8.นางมณีวรรณ พรหมน้อย อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา 9.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 10.นายไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข รองอธิบดีศาลปกครองสงขลา 11.นายวรวิทย์ กนิษฐะเสน อดีตเอกอัครราชทูต

ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภา จากนั้นจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ การดำรงตำแหน่ง หรือการประกอบการที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการศาลปกครอง พ.ศ.2544

ถ้าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา จะต้องลาออกจากการที่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่า ตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการใดอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ

ปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จำนวน 17 คน แต่ในเดือนกันยายน 2552 จะมีผู้พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ด้วยเหตุเกษียณอายุราชการ อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ จำนวน 3 คน


หน้า 22
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu20100652&sectionid=0107&day=2009-06-10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew