"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เปิดบัญชี อาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ห้ามส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 15:34:03 น.  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ [อ่านล่าสุด 69 คน]

เปิดบัญชี อาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ห้ามส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ผู้สื่อข่าว ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๘ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้ประกาศ  พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๒  ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2552


สารสำคัญ คือการยกเลิกบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้แทน
 บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีดังนี้


๑. อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ เครื่องยิงหรือฉายพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้
๑.๑ ประเภทอาวุธและเครื่องยิง ทิ้ง หรือปล่อย และอุปกรณ์
๑.๑.๑ อาวุธปืนพก
๑.๑.๒ อาวุธปืนเล็กสั้น
๑.๑.๓ อาวุธปืนเล็กยาว
๑.๑.๔ อาวุธปืนกล
๑.๑.๕ อาวุธปืนที่มีความกว้างปากลำกล้อง ๐.๖ นิ้ว ขึ้นไป และมีพลประจำปืนมากกว่า ๑ คน
๑.๑.๖ อาวุธปืนใหญ่
๑.๑.๗ อาวุธปืนที่ใช้กระสุนปืนบรรจุสารนิวเคลียร์ สารชีวะ
สารเคมีชนิดทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษ
๑.๑.๘ อาวุธปราบเรือดำน้ำ
๑.๑.๙ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวะ อาวุธเคมี
๑.๑.๑๐ เครื่องยิงจรวด ขีปนาวุธและอาวุธปล่อย
๑.๑.๑๑ เครื่องยิงลูกระเบิด
๑.๑.๑๒ เครื่องยิงพลุสัญญาณ
๑.๑.๑๓ เครื่องปล่อยสารเคมี สารชีวะทางทหาร
๑.๑.๑๔ เครื่องทำควันหรือหมอกเทียม
๑.๑.๑๕ เครื่องเสริมสมรรถภาพของอาวุธยิง ทิ้ง ปล่อย รวมถึงระบบค้นหาเป้าหมาย กำหนดตำแหน่ง กำหนดระยะยิง เฝ้าตรวจหรือติดตาม อุปกรณ์ค้นหารวบรวมข้อมูล การบอกฝ่ายและพิสูจน์ฝ่าย อุปกรณ์ตรวจจับ
๑.๑.๑๖ เครื่องมือต่อต้านอาวุธตาม ๑.๑.๑ ถึง ๑.๑.๑๕ /๑.๑.๑๗
๑.๑.๑๗ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของสิ่งต่าง ๆ ตาม ๑.๑.๑ ถึง ๑.๑.๑๖
๑.๑.๑๘ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิต
ตรวจสอบ ทดสอบ ประกอบ ซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ ตาม ๑.๑.๑ ถึง ๑.๑.๑๗
ทั้งนี้ ยกเว้นอาวุธปืนที่นายทะเบียนอาจออกใบอนุญาตให้ได้ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
๑.๒ ประเภทกระสุน วัตถุระเบิด ส่วนประกอบและอุปกรณ์
๑.๒.๑ ดินระเบิด ดินส่งกระสุน ดินขับจรวด ขีปนาวุธและ
อาวุธปล่อย ทั้งชนิดเชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลว ทั้งนี้ รวมถึงภาชนะบรรจุดินระเบิดแรงต่ำ
ชนิดเผาไหม้ได้ (Combustible Container)
๑.๒.๒ กระสุนปืน
๑.๒.๓ จรวด ขีปนาวุธและอาวุธปล่อย
๑.๒.๔ ตอร์ปิโด
๑.๒.๕ ลูกระเบิด
๑.๒.๖ ทุ่นระเบิดและกับระเบิดทุกชนิด
๑.๒.๗ กระสุนนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
๑.๒.๘ ลูกระเบิดนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
๑.๒.๙ จรวด ขีปนาวุธและอาวุธปล่อย หัวรบนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
๑.๒.๑๐ พลุสัญญาณทางทหาร
๑.๒.๑๑ ลูกระเบิดควัน กระป๋องควัน หม้อควันและอื่น ๆ
๑.๒.๑๒ ชนวนจุด ยิง ทิ้ง ปล่อยสิ่งต่าง ๆ ตาม ๑.๒.๑ ถึง ๑.๒.๑๑
๑.๒.๑๓ เครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิต ตรวจสอบทดสอบ หรือทำลายยุทธภัณฑ์ตาม ๑.๒.๑ ถึง ๑.๒.๑๒
     ทั้งนี้ ยกเว้นเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนอาจออกใบอนุญาตให้ได้ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. ๒๔๙๐
๑.๓ ประเภทยานพาหนะทางน้ำ ทางบก และทางอากาศที่ใช้ในกิจการทางทหารและเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้
๑.๓.๑ ยานพาหนะรบ
๑.๓.๒ ยานพาหนะช่วยรบ รวมถึงยานพาหนะที่ได้มีการดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ทางทหาร โดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ระบบไฟฟ้าหรือเครื่องกลที่ต้องมีการใช้ส่วนประกอบที่ออกแบบเฉพาะเพื่อใช้ในทางทหาร เช่น
๑.๓.๒.๑ ล้อยาง เป็นยางที่ออกแบบเฉพาะเพื่อกันกระสุนหรือยังคงสามารถใช้งานได้เมื่อปราศจากแรงดันลมภายในยาง
๑.๓.๒.๒ ระบบควบคุมแรงดันลมของล้อยางจากภายในยานพาหนะ
๑.๓.๒.๓ เกราะป้องกันจุดสำคัญของยานพาหนะ เช่น  ถังเชื้อเพลิง หรือห้องโดยสาร
๑.๓.๒.๔ อุปกรณ์หรือเครื่องเสริมพิเศษสำหรับที่ตั้งอาวุธโดยไม่รวมถึงยานพาหนะทางพลเรือน หรือรถบรรทุกที่ออกแบบหรือดัดแปลงสำหรับการขนส่งเงินหรือของมีค่า และมีเกราะป้องกัน และยานพาหนะ ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะ
๑.๓.๓ เรือรบ
๑.๓.๔ เรือช่วยรบ ยกเว้นเรือที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะ
๑.๓.๕ อากาศยานรบ
๑.๓.๖ อากาศยานช่วยรบ รวมถึง UAV (Unmanned Aerial  Vehicles) อากาศยานที่บังคับด้วยวิทยุระยะไกล RPVs (Remotely Piloted air Vehicles) ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ในการทหาร ยกเว้นอากาศยานที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะ
๑.๓.๗ ส่วนประกอบ และเครื่องอุปกรณ์ของสิ่งต่าง ๆ ใน ๑.๓.๑  ถึง ๑.๓.๖
๑.๓.๘ เสื้อเกราะป้องกันกระสุน หรือป้องกันสะเก็ดระเบิด
๑.๓.๙ แผ่นป้องกัน หรือโล่ป้องกันกระสุน และสะเก็ดระเบิด
๑.๓.๑๐ ดาบปลายปืน
๑.๓.๑๑ เครื่องฉีดไฟทางทหาร
๑.๓.๑๒ เครื่องกีดขวางหรือลวดที่ทำขึ้นพิเศษ สำหรับทำอันตรายกีดขวางทหารและยวดยานพาหนะทหาร
๑.๓.๑๓ เครื่องพรางในทางทหาร
๑.๓.๑๔ เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทหารทุกชนิด
๑.๓.๑๕ เครื่องถ่ายภาพทางอากาศ รวมทั้งฟิล์มและกระดาษพิมพ์ ภาพถ่ายทางอากาศ
๑.๓.๑๖ เครื่องมือตรวจการณ์ทางทหาร ชนิดมองเห็นภาพได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน และดาวเทียมทางทหารโดยไม่รวมถึง ดาวเทียมที่จดทะเบียน กับสหประชาชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา วิจัยและเชิงพาณิชย์
๑.๓.๑๗ เครื่องมือวัดระยะทางทหาร
๑.๓.๑๘ อุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะพิเศษ และมีความสำคัญจำเป็นในการใช้บรรจุหรือห่อเพื่อขนส่งยุทธภัณฑ์
๑.๓.๑๙ หน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี สารชีวะทางทหารซึ่งสามารถให้การป้องกันต่อสารเคมี (Chemical Agents) และสารชีวะ (Biological Agents)
ที่เป็นของแข็ง เป็นของเหลว เป็นแก๊ส เป็นไอ หรือเป็นแอโรซอล (Aerosol) เฉพาะที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
๑.๓.๑๙.๑ ตัวหน้ากากทำด้วยยางหรือวัสดุอื่นที่ทนทานต่อสารเคมี สารชีวะ เมื่อประกอบแว่นตาแนบสนิทตัวหน้ากาก สวมแล้วสามารถปกคลุมใบหน้า
ได้ทั้งหมด และสามารถป้องกันไม่ให้สารเคมี สารชีวะทางทหาร ที่เป็นของแข็ง เป็นของเหลว เป็นแก๊ส หรือเป็นไอ ซึมผ่านเข้าไปทำอันตรายผิวหนังบริเวณใบหน้าได้ และ
๑.๓.๑๙.๒ เป็นหน้ากากที่ใช้กับเครื่องกรองอากาศซึ่งมีลักษณะการทำงานเป็นเครื่องกรองแอโรซอลและกรองแก๊ส หรือไอบรรจุไว้ด้วยกัน
(Gas – Particulate Filter) มีขีดความสามารถในการกรองสารเคมี สารชีวะทางทหาร   หน้ากากป้องกันที่มีขีดความสามารถและลักษณะดังกล่าว ข้างต้น อาจเป็นหน้ากากที่สามารถนำติดตัวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้หรือเป็นหน้ากากที่ออกแบบ สำหรับใช้ในยานพาหนะรบ ซึ่งอาจจะต่อเข้ากับระบบจ่ายอากาศหายใจหรือไม่ก็ได้ ยกเว้น
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษชนิดที่มีลักษณะเป็นถุงคลุมศีรษะป้องกันแก๊สพิษที่เกิดจากการลุกไหม้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้สวมใส่ เพื่อหนีไฟในขณะเกิดเพลิงไหม้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งาน  เพียงครั้งเดียว โดยใช้งานได้ในระยะเวลาประมาณ ๒๐ นาที
๑.๓.๒๐ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด ตรวจจับ เทียบมาตรฐาน วิเคราะห์ ทดสอบ ประกอบ ซ่อมแซม ป้องกัน ทำลาย ค้นหา
หรือใช้ประกอบกับสิ่งต่าง ๆ ตาม ๑.๓.๑ ถึง ๑.๓.๑๙
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew