"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เปิดรายชื่อส.ว.งัดข้อรัฐบาล คว่ำพรก.สรรพสามิต-ไม่เอาพรก.กู้เงิน 4 แสนล้าน

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 21:30:42 น.  มติชนออนไลน์

เปิดรายชื่อส.ว.งัดข้อรัฐบาล คว่ำพรก.สรรพสามิต-ไม่เอาพรก.กู้เงิน 4 แสนล้าน

เป็นที่ตื่นเต้นของคอการเมือง เมื่อวุฒิสภาออกอาการงัดข้อกับรัฐบาล ด้วยการโหวตคว่ำร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพามิต พ.ศ.2527 (ฉบับที่ 5) ในที่ประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนด้วยคะแนนเสียง 58 ต่อ 33 งดออกเสียง 10 และไม่ลงคะแนน 1 เสียง ส่งผลให้ประธานวุฒิฯ ต้องตีกลับร่างกฎหมายดังกล่าวกลับไปให้รัฐบาลก่อนจะส่งร่างฯ ดังกล่าวเข้ามาพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง
 
สำหรับรายชื่อของ ส.ว.ที่โหวตคว่ำร่างกฎหมายดังกล่าว ทั้ง 58 คน ประกอบไปด้วย
1.นายกฤช อาทิตย์แก้ว ส.ว.กำแพงเพชร
2.พล.ต.ต.เกริก กัลยาณมิตร ส.ว.สรรหา
3.นายจตุพรงค์ ธีระกนก ส.ว.ร้อยเอ็ด
4.นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง ส.ว.สระบุรี
5.นายจารึก อนุพงษ์ ส.ว.สรรหา
6.พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงษ์ ส.ว.มุกดาหาร 
7.นางจิตร์ธนา ภักดีวานิช ส.ว.ชัยนาท 
8.นายโชติรัส ชวนิชย์ ส.ว.สรรหา 
9.นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ ส.ว.สรรหา 
10.พล.ร.อ.ณพฤษภ์ ยุทธวงศ์ ส.ว.สรรหา
11.นายตวง อันทะไชย ส.ว.สรรหา 
12.นายต่วนอัลดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะอารียอ ส.ว.ยะลา
13.นายถนอม ส่งเสริม ส.ว.อุบลราชธานี 
14.นายถาวร ลีนุตพงษ์ ส.ว.สรรหา 
15.นายทวีศักดิ์ คิดบรรจง ส.ว.บุรีรัมย์ 
16.นายธนู กุลชล ส.ว.สรรหา
17.นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ส.ว.ภูเก็ต
18.นายธันว์ ออสุวรรณ ส.ว.ประจวบคีรีขันธ์
19.นายธีระจิตต์ สถิโรตมวงศ์ ส.ว.สรรหา
20.นางนฤมล ศิริวัฒน์ ส.ว.อุตรดิตถ์
21.นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน ส.ว.สรรหา
22.นายบุญส่ง โควาวิสารัช ส.ว.แม่ฮ่องสอน
23.นายประวัติ ทองสมบูรณ์ ส.ว.มหาสารคาม
24.ม.ร.ว.ปรียนันทนา รังสิต ส.ว.สรรหา

25.นายพิเชต สุนทรพิพิธ ส.ว.สรรหา
26.นายพีระ มานะทัศน์ ส.ว.ลำปาง
27.นายไพโรจน์ ถัดทะพงษ์ ส.ว.สรรหา 
28.นายภิญโญ สายนุ้ย ส.ว.กระบี่
29.นายมานพน้อย วานิช ส.ว.พังงา 
30.นางยุวดี นิ่มสมบุญ ส.ว.สรรหา
31.น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม.
32.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา
33.นายวรวิทย์ บารู ส.ว.ปัตตานี 
34.นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ ส.ว.ลพบุรี
35.นายวรวุฒิ โรจนพานิช ส.ว.สรรหา
36.นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม ส.ว.สรรหา
37.นายวิระ มาวิจักขณ์ ส.ว.สรรหา
38.นายแวดือราแม มะมิงจิ ส.ว.สรรหา 
39.นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร ส.ว.
40.นายสมชาติ พรรณพัฒน์ ส.ว.นครปฐม
41.นายสาย กังกเวคิน ส.ว.ระยอง
42. นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง ส.ว.อุทัยธานี
43.นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ส.ว.กาฬสินธุ์
44.นายสุโข วุฑฒิโชติ ส.ว.สมุทรปราการ  

45.พล.ท.สุจินดา สุทธิพงศ์ ส.ว.สรรหา 
46.นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ ส.ว.สรรหา
47.น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ส.ว.เพชรบุรี
48.นายสรุชัย ชัยตระกูลทอง ส.ว.ชลบุรี
49.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว.สรรหา
50.นายสุริยา ปันจอร์ ส.ว.สตูล
51.นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล ส.ว.สมุทรสาคร
52.นายอนันต์ วรธิติพงศ์ ส.ว.สรรหา
53.นายอนุรักษ์ นิยมเวช ส.ว.สรรหา
54.พล.อ.อ.อาคม กาญจนหิรัญ ส.ว.สรรหา
55.นายธวัชชัย บุญมา ส.ว.นครนายก
56.นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา ส.ว.ชัยภูมิ
57.นางสมพร จูมั่น ส.ว.เพชรบูรณ์ และ
58.นางอรพินท์ มั่นศิลป์ ส.ว.นครสวรรค์

 
นอกจากนี้ ในวันเดียวกันวุฒิสภายังได้ลองของรัฐบาลให้หวาดเสียวเล่น ด้วยการชำแหละร่าง พ.ร.ก.ให้อำนาจกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 4 แสนล้าน ก่อนจะมีมติให้ผ่านร่างด้วยคะแนนเสียงสุดเฉียดฉิว 69 ต่อ 48 เสียง
 
สำหรับรายชื่อ ส.ว.ทั้ง 48 เสียงที่โหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.ก.ดังกล่าว ได้แก่
1.นายกฤช  อาทิตย์แก้ว ส.ว. กำแพงเพชร 
2.นายเกชา  ศักดิ์สมบูรณ์  ส.ว.ราชบุรี 
3.น.ส.เกศสินี  แขวัฒนะ  ส.ว.พระนครศรีอยุธยา 
4.พล.ต.ต.ขจร  สัยวัตร์  ส.ว.หนองคาย 
5.นายคำนูณ  สิทธิสมาน  ส.ว.สรรหา
6.นายจำนงค์  สวมประคำ  ส.ว.สรรหา 
7.นางจิตร์ธนา  ยิ่งทวีลาภา  ส.ว.ชัยนาท 
8.นายชูชัย  เลิศพงศ์อดิศร  ส.ว.เชียงใหม่ 
9.นายโชติรส  ชวนิชย์  ส.ว.สรรหา 
10.นายฐิระวัตร  กุลละวณิชย์  ส.ว.สรรหา 
11.พล.ต.อ.ณรงค์  ยุทรวงศ์  ส.ว.สรรหา 
12. นายถนอม  ส่งเสริม  ส.ว.อุบลราชธานี
13.นายธวัช  บวรวนิชยกูร  ส.ว.สรรหา

14.นางธันยรัศม์  อัจฉริยะฉาย  ส.ว.ภูเก็ต 
15.นายบุญส่ง  โควาวิสารัช  ส.ว.แม่ฮ่องสอน 
16.นายประสิทธิ์  โพธสุธน  ส.ว.สุพรรณบุรี 
17.พล.ท.พงศ์เอก  อภิรักษ์โยธิน  ส.ว.พะเยา 
18.นายพรชัย  สุนทรพันธ์  ส.ว.สรรหา 
19.นายพีระ  มานะทัศน์  ส.ว.ลำปาง
20.นายมงคล  ศรีคำแหง ส.ว.จันทบุรี 
21.พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี  ส.ว.สรรหา 
22.นางยุวดี  นิ่มสมบุญ  ส.ว.สรรหา 
23.นางรสสุคนธ์  ภูริเดช  ส.ว.สรรหา 
24.นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ  ส.ว.สรรหา 
25.นายวรวิทย์  วงษ์สุวรรณ  ส.ว.ลพบุรี 
26.นายวรวุฒิ  โรจนพานิช  ส.ว.สรรหา 
27.นายวรินทร์  เทียมจรัส  ส.ว.สรรหา 
28.นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์  ส.ว.สรรหา 
29.นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร  ส.ว.สิงห์บุรี 

30.นายสมชาติ  พรรณพัฒน์  ส.ว.นครปฐม 
31.นายสิงห์ชัย  ทุ่งทอง  ส.ว.อุทัยธานี 
32.นายสิทธิ์ศักดิ์  ยนต์ตระกูล  ส.ว.กาฬสินธุ์ 
33.นายสิริวัฒน์  ไกรสินธุ์  ส.ว.นครศรีธรรมราช 
34.นางสุกัญญา  สุดบรรทัด  ส.ว.สรรหา 
35.นายสุโข  วุฑฒิโชติ  ส.ว.สมุทรปราการ 
36. พลท.สุจินดา  สุทธิพงศ์  ส.ว.สรรหา 
37.นายสุพจน์  โพธิ์ทองคำ  ส.ว.สรรหา 
38.น.ส.สุมล  สุตะวิริยะวัฒน์  ส.ว.เพชรบุรี 
39.นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ  ส.ว.ปราจีนบุรี 
40.นายสุรพงษ์  ตันธนศรีกุล  ส.ว.กาญจนบุรี 
41.นายสุริยา  ปันจอร์  ส.ว.สตูล 
42.นายสุวิศว์  เมฆเสรีกุล  ส.ว.สมุทรสาคร 
43.นายโสภณ  ศรีมาเหล็ก  ส.ว.น่าน 
44.นายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์  ส.ว.สรรหา 
45.นายอนันต์  วรธิติพงศ์  ส.ว.สรรหา 
46.นายอนุรักษ์  นิยมเวช  ส.ว.สรรหา 
47.นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ์  ส.ว.ขอนแก่น และ
48. พ.ต.อ.พายัพ  ทองชื่น  ส.ว.สระแก้ว  
 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1245744779Windows Live™: Keep your life in sync. Check it out!

1 ความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew