"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552

-ร่าง พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในอปท.

 -ร่าง พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในอปท.

ข่าววันที่ 4 มิถุนายน 2552 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ

                                  -ร่าง พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในอปท.

                                                -ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล-

                    ผอ.วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

 

                สถาบันพระปกเกล้า โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเอเชีย ได้มีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีความเกี่ยวพันระหว่างฝ่าย บริหารราชการส่วนท้องถิ่นกับประชาชนโดยตรง ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักในการ กระจายอำนาจและตรวจสอบอำนาจของ 2 ฝ่าย ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าเตรียมพร้อมส่งมอบร่างกฎหมายเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

                ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จึงถือว่าเป็นการหาจุดสมดุลระหว่างนักการเมืองระดับท้องถิ่นกับประชาชน ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการทัศน์ของฝ่ายบริหาร อปท. เขาก็อยาก ทำงานสบาย เพราะถือว่ามาจากเลือกตั้ง ทำไมต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกจุด ขณะที่ประชาชนก็อยากมีอำนาจในการเสนอข้อบัญญัติ การถอนถอนฝ่ายบริหารและ ฝ่ายนิติบัญญัติ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หรือการตรวจสอบให้มากกว่านี้ ซึ่งก็ต้อง ประสานให้เกิดความสมดุล เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าจะนำเสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อผลักดันสู่วาระหลักของรัฐสภาต่อไป

                ประเด็นที่น่าสนใจของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ซึ่งขอหยิบยกนำมากล่าว ณ ที่นี้ เพราะเห็นว่านอกจากก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนแล้ว ยังมีเนื้อหาแตกต่าง จากร่างกฎหมายเดิม ซึ่งถือเป็นจุดเด่น และก่อให้เกิดคุณูประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณ ภาพการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติหลากหลายประการ อาทิ

                - ทำให้การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เป็นการริเริ่มของประชาชน มีความเป็นไปได้ มากขึ้นในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นในประเด็น จำนวนผู้ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอให้มีการ แก้ไขจำนวนผู้เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นลด ลง จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ลดลงเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน อปท. สามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ และใน กระบวนการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเสนอให้ประชาชนระบุเพียงหลักการและเหตุ ผล ในการตราข้อบัญญัติ และระบุรายละเอียดที่พอให้เข้าใจว่าประสงค์ให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติเรื่องใด โดยไม่จำเป็นต้องร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งฉบับ เพื่อลดข้อจำกัดในการร่างรายละเอียดของประชาชน

                - ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการรับรู้และตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับท้องถิ่นมากขึ้น นั่นคือมีการพิจารณา เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่เสนอให้ อปท. ต้องส่ง เสริมการเผยแพร่การประชุมสภาต่อสาธารณชนในรูปแบบที่เหมาะสม และต้องรายงานการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ ดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการ บริหารจัดการของ อปท. โดยปิดประกาศไว้ที่สำนักงานท้องถิ่น แหล่งชุมชน และ สถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประจำ พร้อมให้มีการจัดประชุมประชาชนเพื่อรายงาน การดำเนินงานในรอบปี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ปิดประกาศไว้ และต้องเปิด โอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามเพิ่มเติมอย่างเพียงพอ

                - ทำให้ประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น และทำให้เกิดวัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบการเมือง ระดับชาติอีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะ การทำประชามติท้องถิ่นเสนอให้มีการจัดทำ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ในสาระสำคัญ ที่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท. ให้มีการลงประชามติ โดย อปท.เป็นผู้ดำเนินการ และมี กกต. เป็นผู้กำกับ

                สรุป กล่าวได้ว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ จะทำให้บทบาทของประชาชนมีความชัดเจนมากขึ้น ประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสาร มีอำนาจตรวจสอบ มีโอกาสบริหารอำนาจ ตนเอง (Exercise Power) และเป็นเจ้าของพื้นที่มากขึ้น ขณะเดียวกัน อปท. ก็จะต้อง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและการบริหารงานตามมาตร ฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งสาระสำคัญดังกล่าวเชื่อว่าจะก่อให้เกิดการส่งเสริม และเรียนรู้ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น และสร้างสรรค์ให้ประชาชนมีวัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วม ช่วยทำให้เกิดการพัฒนาการเมืองระดับชาติได้อีกด้วย

http://www.siamrath.co.th/uifont/NewsDetail.aspx?cid=58&nid=39474

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew