"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เมื่อผู้สูงวัยใส่ใจไล่ล่าอินเทอร์เน็ต

เมื่อผู้สูงวัยใส่ใจไล่ล่าอินเทอร์เน็ต
โดย : ทศพนธ์ นรทัศน์  เมื่อ : 4/06/2009 10:22 AM

เสวนา "คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย" คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ผู้ดำเนินรายการ คุณนพชนก สุวรรณพิมลกุล (ซ้าย) และ นาวาอากาศเอกหญิงวิยะดา เนตรมุกดา (ขวา)
จากเวทีอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต" จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 -16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เฟส 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้สูงวัย นักวิชาการและสื่อมวลชน เข้าร่วมประมาณ 110 คน พบว่ามีผู้สูงวัยจำนวนมากที่อยากเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การรับส่ง e-Mail ให้เป็น

กิจกรรมอบรมสัมมนา เริ่มโดยในช่วงเช้า ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ผู้แทน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้กล่าวสุนทรพจน์นำ โดยเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย "การดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุเป็นไปเพื่อดำรงคุณค่าให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่ากับครอบครัว ผมมองเห็นการสร้างความสัมพันธ์ทางการเรียนรู้ระหว่างคุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย กับหลานๆ ในครอบครัว โดยมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมโยงโดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งผมมองว่า เป็นการเรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านตัวร่วมเดียวกันคือ กระบวนทัศน์แบบเด็ก และมีเครื่องมือที่สำคัญคือ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มันเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ความรัก และความผูกพัน ให้เกิดขึ้นในครอบครัวภายใต้ความสนุก ความสุขที่เกิดจากการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน"

จากนั้น คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ประธานชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย (Old People Playing Young Club: OPPY Club) บุคคลแรกๆ ของประเทศไทย ที่ส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมาเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ได้กล่าวเปิดการสัมมนาและร่วมเสวนาในหัวข้อ "คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย" และศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น "บิดาอินเทอร์เน็ตไทย" (Father of the Internet in Thailand) ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต" ซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่างของ "คุณยายไอวี่ บีน (Ivy Bean)" ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่อายุมากที่สุดในโลก โดยในพ.ศ. 2550 เมื่อคุณยายอายุ 102 ปี ได้ใช้เฟซบุค และ พ.ศ. 2552 อายุ 104 ปี ใช้ทวิตเทอร์

สำหรับในภาคบ่าย เป็นการทดลองใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย การสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงวัยทางเว็บไซต์ และการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) วิทยากรโดย รศ. วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร. อนงค์นาฎ ศรีวิหค ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อจากนั้น ได้เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ "โลกของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในมุมมองผู้สูงวัย" และการให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี คุณศิริวรรณ เจนการ ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไท ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ปิดท้ายด้วยการบรรยาย เรื่อง "การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาโลกร้อน" โดย นายทศพนธ์ นรทัศน์ ผู้ประสานงานชมรม ICT for All


ผู้สูงวัยที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาด้วยความตั้งใจ
ผลของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พบว่ามีผู้สูงวัยจำนวนมากต้องการที่จะเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เช่น การเข้าสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ การรับส่ง e-Mail แต่ส่วนใหญ่ขาดคนสอน หรือไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปสมัครเรียนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ แม้ว่าการสอนคอมพิวเตอร์แก่ผู้สูงวัยจะมีเนื้อหาที่ง่าย แต่ก็จำเป็นต้องใช้เทคนิคการสอนที่ช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป เริ่มต้นจากแนะนำให้รู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีเปิด-ปิดเครื่อง ทำความรู้จักกับระบบปฏิบัติการของเครื่อง การเรียกดูเว็บไซต์ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางเว็บไซต์ การรับ-ส่ง e-Mail การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และแพ็คเกตเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม ซึ่งจะใช้เวลาในการสอนประมาณ 1-2 วัน

เหตุผลที่ผู้สูงวัยต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้เป็นนั้น ก็มีหลากหลาย เช่น ต้องการรู้ว่าลูกหลานทำอะไรในคอมพิวเตอร์ ต้องการเปิดโลกทัศน์ เปิดโลกการเรียนรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสารของบ้านเมือง ต้องการนำข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาสนับสนุนการทำงานของตน การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การมี E-Mail ไว้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฝูงและลูกหลาน รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้ความบันเทิง (ดูหนัง ฟังเพลง)

ถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมาให้ความสำคัญกับการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับผู้สูงวัย การเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดก็คือ การเริ่มต้นจากที่บ้าน โดยลูกหลานนั่นแหละ ที่จะช่วยสอนคอมพิวเตอร์ให้ผู้สูงวัยในครอบครัว นอกจากจะช่วยให้ผู้สูงวัยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวอีกด้วย นอกจากนี้ องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะต้องจัดอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้ผู้สูงวัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนักจากผู้สูงวัยที่เข้ารับการอบรม เพราะคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงวัยให้ดีขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดการสัมมนา หรือ "รวมเป็นส่วนหนึ่ง...ในการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | Reach The Unreached And Bridge The Digital Divide" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ictforall.org

 

ทศพนธ์ นรทัศน์
ผู้ประสานงานชมรม ICT for All
thossaphol@ictforall.org

      http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=1219

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew