"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552

โครงการ เข้าใจเอดส์ เข้าใจกัน สัญจร (AIDS Education Mobile Service (AEMS))

โครงการ เข้าใจเอดส์ เข้าใจกัน สัญจร (AIDS Education Mobile Service (AEMS))
โดย : สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน     เมื่อ : 3/06/2009 10:26 AM หลักการและเหตุผล

โรคเอดส์เป็นปัญหาการสาธารณสุขที่สำคัญส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมและวิถีชีวิตของประชากรทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมซึ่งจะพบปัญหาและผลกระทบเรื่องโรคเอดส์มากขึ้น กล่าวคือ จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่สะสมมาแต่อดีตได้แสดงอาการป่วยและเสียชีวิตเพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อสมาชิกครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังมีความน่าเป็นห่วงคือ การแพร่ระบาดเข้าสู่ระบบครอบครัว โดยกลุ่มพ่อบ้านสู่แม่บ้านถึงเด็กทารกอย่างครบวงจรซึ่งเกิดจากโอกาสหรือทางเลือกของแม่บ้านเป็นผู้รับเชื้อเอดส์จากสามีอย่างไม่มีสิทธิหรือโอกาสปฏิเสธต่อรองจากการมีเพศสัมพันธ์กับสามี และแนวโน้มการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ประกอบกับสิ่งเร้าหรือแฟชั่นจากค่านิยมนำสมัยตามวัฒนธรรมต่างชาติจากสื่อลามก ยั่วยุอารมณ์ จึงเกิดพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมกับวัยคือ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การแสดงความรักต่อกันในที่สาธารณะมีเพศสัมพันธ์ตามความพอใจและไม่ป้องกันซึ่งมักจะพบการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการทำแท้งเพิ่มขึ้นมีให้เห็นทั้งทางตรงและจากสื่อต่างๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน จากความรุนแรงของปัญหาและพฤติกรรมของประชาชนดังกล่าว แม้ว่าจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องโรคเอดส์ ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาได้ในระดับที่พึ่งพอใจคือ อัตราการติดเชื้อรายใหม่ลดลง มีมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เกิดองค์กรและเครือข่ายต่างๆ ทำงานด้านโรคเอดส์และยาเสพติดหลายหน่วยงาน แต่ก็ยังไม่สามารถครอบคลุมกับสถานการณ์ปัจจุบันความรุนแรงและผลกระทบที่เกิด

จากการทำงานในพื้นที่สนามหลวงและปริมณฑลของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน และองค์กรอื่น ๆ ในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ เครือข่ายพนักงานบริการด้านเอดส์ , ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 กรุงเทพมหานคร พบว่า มีเด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงเป็นจำนวนมากเริ่มเข้ามาสู่กระบวนการค้าบริการทางเพศเพิ่มมากขึ้น จากการเก็บข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการพบว่ามีแนวโน้มการเพิ่มจำนวนของเด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงที่จะเข้าสู่อาชีพค้าบริการทางเพศมากขึ้น และยังพบอีกว่าผู้ประกอบอาชีพค้าบริการทั้งชายและหญิงในพื้นที่ ยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ การป้องกันตัวเองจาก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการดูแลรักษาสุขภาพเพศของตนเองไม่ถูกต้องเหมาะสม และมีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อโรคร้าย และ แพร่ระบาดไปสู่คนอื่นได้อย่างง่ายดาย ที่สำคัญคือ การขาดการดูแลสุขภาพเพศของตนเองทำให้มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเพศได้อย่างง่ายดาย ที่นอกเหนือจากโรคเอดส์ เช่น หูดหงอนไก่ เริม แผลริมอ่อน และอาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้ แม้ว่าจะมีการออกหน่วยตรวจสุขภาพและตรวจเลือดเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจหาเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อื่น ๆ แล้วก็ตาม แต่การลงให้ความรู้ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมเนื่องมาจากข้อจำกัดในการทำงานที่ส่วนใหญ่เป็นกาทำงานนอกเวลาราชการ สืบเนื่องมาจากเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายที่ เริ่มทำงาน ในช่วงหลังเวลาราชการคือตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลาประมาณ 24.00 น. ทำให้กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพและป้องกันตนเองจากการเสี่ยงในการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน จึงได้พัฒนาโครงการ เข้าใจเอดส์ เข้าใจกัน สัญจร (AIDS Education Mobile Service (AEMS)) ขึ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานที่ทำอยู่เดิมในพื้นที่ เน้นการทำงานนอกเวลาราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีการนำถุงยางอนามัยเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ในการพูดคุย และนำไปสู่การชักชวนการสร้างกลุ่มสนทนากลุ่มย่อยในพื้นที่ และพัฒนาไปสู่การสร้างแกนนำในพื้นที่เพื่อเป็นอาสาสมัครในการให้ความรู้และเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังสถานการณ์สุขภาพเพศของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ค้าบริการในบริเวณสนามหลวงและปริมณฑล

2. เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักในการแสดงความรับผิดชอบแก่สังคมในการไม่แพร่เชื้อ HIV ไปสู่บุคคลอื่นในกรณีที่พบว่าตนเองเป็นผู้ติดเชื้อ

3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาตัวเอง และการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อHIVได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4. เพื่อสร้างแกนนำในการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาตัวเองและ แนะนำสถานพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ค้าบริการในพื้นที่สนามหลวงและปริมณฑล

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ให้บริการทั้งชายและหญิงในพื้นที่สนามหลวงและปริมณฑลจำนวนประมาณ 1,000 คน

2. อาสาสมัครผู้สนใจทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร จำนวนประมาณ 100 คน

3. แกนนำโครงการส่งเสริมการเข้าถึงรับสวัสดิการ 100 คน

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 100 คน

รวมทั้งสิ้น 1,300 คน

กิจกรรมของโครงการ

1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้างทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ ขอความร่วมมือและ กำหนดบทบาทในการประสานงานสนับสนุนโครงการ ได้แก่ เครือข่ายพนักงานบริการด้านเอดส์,ศูนย์สาธารณสุข 9 กรุงเทพมหานคร ,สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่

2. สำรวจพื้นที่และจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินโครงการภาคสนาม

3. จัดกิจกรรมรถโมบายในระดับพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และแจกถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น พร้อมกับค้นหาแกนนำในระดับพื้นที่

4. จัดการอบรมแกนนำในระดับพื้นที่ด้วยหลักสูตรระยะสั้น 2- 3 ครั้งต่อเดือน เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการให้คำปรึกษา การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

5. สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้โดยแกนนำ นำความรู้และทักษะที่ได้รับการอบรมนำไปใช้จริงในพื้นที่ และติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ

6. ประชุมสรุปบทเรียน การดำเนินโครงการ ทุก ๆ 3 เดือนเพื่อปรับปรุงรูปแบบการรณรงค์ในสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหา

7. ประชุมสรุปบทเรียนหลังเสร็จสิ้นโครงการ

วิธีการดำเนินงานตามโครงการ

1.ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2.สำรวจพื้นที่และจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการ
3.จัดอบรมอาสาสมัคร
4. จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อยในระดับพื้นที่
5. จัดอบรมแกนนำในระดับพื้นที่ด้วยหลักสูตรระยะสั้น
6. สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้โดยแกนนำ
7. ประชุมสรุปบทเรียน การดำเนินโครงการ ทุก ๆ 3 เดือน

สถานที่ตั้งโครงการ

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน 50/357 หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 2 ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ / โทรสาร 02-914-5146

พื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ

บริเวณ สนามหลวง และปริมณฑล อันได้แก่ สวนสราญรมย์ ,คลองหลอด ,ศาลหลักเมือง ,ถนนราชดำเนิน ,ตรอกสาเก ,วงเวียนใหญ่

ระยะเวลาดำเนินงาน มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2553

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายนที สรวารี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน 50/357 หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 2 ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ / โทรสาร 02-914-5146 มือถือ 086-687-0902

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานตามโครงการ

1.นายนที สรวารี ผู้ประสานงานโครงการ การศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)

2.นายพชร โชติบุญ เจ้าหน้าที่โครงการ การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต
3.นายธีรยุทร เผ่าแสงนิล เจ้าหน้าที่โครงการ การศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต
4.นายสำเริง สิงห์ผงาด เจ้าหน้าที่โครงการ การศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต
5.นางสาวอัจฉรา อุดมศิลป์ เจ้าหน้าที่โครงการ การศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต

การประเมินผล

1. แกนนำและคนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถอยู่ร่วมสังคมกับผู้ติดเชื้อ HIV ได้อย่างปกติสุข

2. ผู้ติดเชื้อสามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง รู้และเข้าถึงสถานพยาบาลเบื้องต้นได้

3. ผู้ติดเชื้อ HIV เกิดการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่แพร่เชื้อไปสู่บุคลอื่นในกรณีที่รู้ว่าตนเองเป็นผู้ติดเชื้อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ ซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ให้บริการในบริเวณสนามหลวงและปริมณฑล

2. กลุ่มเป้าหมายตระหนักในการแสดงความรับผิดชอบแก่สังคมในการไม่แพร่เชื้อ HIV ไปสู่บุคคลอื่นในกรณีที่พบว่าตนเองเป็นผู้ติดเชื้อ

3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาตัวเอง และการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อHIVได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4. เกิดแกนนำในการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาตัวเองและ แนะนำสถานพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ค้าบริการในพื้นที่สนามหลวงและปริมณฑล

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน

กิจกรรมโมบาย สัญจรให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และแจกถุงยางอนามัย

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ 3 คน ๆ ละ 500 บาท x 120 ครั้ง/ปี 180,000 บาท

- ค่าพาหนะสำหรับลงพื้นที่(น้ำมันรถโมบาย) ครั้งละ 300 บาท x 120 ครั้ง/ปี 36,000 บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับลงพื้นที่ ครั้งละ 300 บาท x 120 ครั้ง/ปี 36,000 บาท

- ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 300 บาท x 120 ครั้ง/ปี 36,000 บาท

- ค่าประสานงานตลอดปี 900 บาท x 12 ดือน 10,800 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 298,800 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

เฉลี่ย ครั้งละ 2,490 บาท

สามารถช่วยเหลือสนับสนุนได้

ผู้มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมในโครงการนี้ ของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน สามารถทำได้ โดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปิ่นเกล้า

ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
เลขที่บัญชี 031 - 0 - 03432 -9

หรือบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปิ่นเกล้า

ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
เลขที่บัญชี 706 - 2- 33411 -2

บัญชีเงินฝาก สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มีนบุรี

ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
เลขที่บัญชี 145 - 5 -24762 -5

ทุนที่คุณสนับสนุนเราเพียงคนละไม่มาก แต่ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อคนด้อยโอกาสได้จำนวนไม่น้อย อยู่ที่คุณกล้าที่จะให้เพื่อคนด้อยโอกาสหรือไม่เท่านั้น

สำนักเลขาธิการ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณ ประโยชน์)
50/357 หมู่บ้านพนาสนธิ์ 2 ถนนนิมิตใหม่
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2914 5146
ประสานงาน 086 608 9151, 086 628 2817


www.issarachon.com/
http://nainoname.hi5.com
อิสรชน : ไร้กรอบ ไร้กาลเวลา ไร้ความคาดหมาย ไร้ความคาดเดา มีแต่ความสม่ำ เสมอในทุกสิ่งที่คิดและทำ
 
http://www.thaingo.org/prboard_3/view.php?id=2011


Windows Live™: Keep your life in sync. Check it out!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew