"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552

"ภูพระบาท-พิมาย-พนมรุ้ง"หมดลุ้นมรดกโลกปี 52/ภูมิบ้านภูมิเมือง

 "ภูพระบาท-พิมาย-พนมรุ้ง"หมดลุ้นมรดกโลกปี 52/ภูมิบ้านภูมิเมือง

ข่าววันที่ 4 มิถุนายน 2552 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ

ภูมิบ้านภูมิเมือง

บูรพา โชติช่วง

 

ภูพระบาทพิมายพนมรุ้ง

หมดลุ้น! มรดกโลกปี52

 

ก่อนหน้านี้ ใครต่อใครพากันลุ้นว่ากลางปีนี้ เมืองไทยน่าจะได้รับข่าวดีระดับโลกเหมือนกับประเทศอื่นบ้างที่พากันลุ้นอยู่เวลานี้ ที่คณะกรรมการมรดกโลกชุดใหญ่ ยูเนสโก จะมีการประชุมใหญ่กลางเดือนมิถุนายนนี้ เมืองเซวิญเลีย ประเทศสเปน เพื่อประกาศแหล่งอารยธรรมวัฒนธรรมและธรรมชาติขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ทั้งนี้ คณะกรรมการมรดกโลกจะเริ่มการประชุม ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายนนี้ เมืองเซวินเลีย ประเทศสเปน หรือ 33 rd Session of the World Heritage Committee to meet from 22-30 June in Seville, Spain และเป็นที่ชัดเจนว่ารายชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี อุทยานฯ ปราสาทพิมาย จ.นครราชสีมา และอุทยานฯ ปราสาทพนมรุ้ง-เมืองต่ำ จ.บุรีรัมย์ ไม่มีการพิจารณาบนโต๊ะกรรมการมรดกโลก

นั่น..เท่ากับหมดลุ้น! มรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี 2552

เหตุที่ไม่มีชื่ออุทยานฯ บนโต๊ะกรรมการมรดกโลก เนื่องจากการจัดทำรายละเอียดแผนแม่บทอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่อุทยานฯ ดังกล่าว ที่เรียกว่า Nomination File อันเป็นขั้นตอนสุดท้าย ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จดี

หนึ่งในคณะทำงานแผนแม่บทฯ ดังกล่าว นายธราพงศ์ ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี กรมศิลปากร ออกมาเปิดเผย ปีนี้ไม่ทัน ต้องไปว่ากันปีหน้า และร่ายสาเหตุ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัด ทำแผนแม่บทฯ ที่เรียกว่า Nomination File ของอุทยานฯ ภูพระบาท Phuphrabat Historical Park ขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมก่อน เพราะด้านพื้นที่แล้วมีความพร้อมมากที่สุด เนื่องจากสภาพนิเวศทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของป่าเขา ไม่ถูกรบกวนจากบ้านเรือนและผู้คนอาศัยในเขตอุทยานฯ

ผอ.สำนักโบราณคดี อธิบาย Nomination File เป็นขั้นตอนสุดท้ายของรายละเอียดแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาฯ ทั้งต้องสอดรับกับหลักเกณฑ์ของมรดกโลกทางวัฒนธรรม 1 ใน 6 ข้อ คือการแสดงเอก ลักษณ์คุณค่าโบราณสถาน ศิลปวัตถุ หรือสถานที่ทางอารยธรรมประวัติศาสตร์แห่งนั้น ซึ่งในส่วนของภูพระบาทนั้นต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ มีความหนาราว 500 หน้ากระดาษทีเดียว จึงต้องรอบคอบในเนื้อหานำเสนอ

แผนแม่บทฯ ดังกล่าว ต้องส่งให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกของไทย มีรองนายกรัฐมนตรี(นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) เป็นประธาน รวมทั้ง 25 ท่านคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นควรหรือแก้ไขเพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อความสมบูรณ์ข้อมูล ก่อนที่จะส่งไปยังศูนย์มรดกโลก หรือ WHC กรุงปารีส ประ เทศฝรั่งเศส รับพิจารณาเข้าตามหลักเกณฑ์มรดกโลกหรือไม่

คาดว่า Nomination File อุทยานฯ ภูพระบาทจะเสนอได้ในราวเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2553 ผอ.สำนักโบฯ มั่นใจ และเสริม จากนั้นทางศูนย์ฯจะแจ้งมายังไทย เพื่อที่ส่งเจ้าหน้าที่อิโคโมสสากล ICOMOS Interna tional Paris ลงตรวจพื้นที่อุทยานฯ หากเข้าหลักเกณฑ์มรดกโลก จึงเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกชุดใหญ่ ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างทางการต่อไป

สำหรับอุทยานฯ ปราสาทพิมาย-พนมรุ้ง-เมืองต่ำนั้น ผอ.สำนักโบฯ ให้ความเห็นว่า Nomination File ดำเนินการภายหลัง เนื่องจากขอบเขตพื้นที่อุทยานฯ พิมายนั้นมีปัญหาอยู่บ้าง เพราะครอบคลุมชุมชนในเขตเมือง จึงต้องทำประชาพิจารณ์รับฟังข้อคิดเห็นของคนในพื้นที่กับแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาฯ ซึ่งขณะนี้การประชาพิจารณ์ยังไม่แล้วเสร็จ

หากกรมศิลปากร เสนออุทยานฯ พิมายขึ้นเป็นมรดกโลก เกรงว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินของอิโคโมสสากล ทั้งจะส่งผลกระทบไปถึงปราสาทหินพนมรุ้ง-ปราสาทเมืองต่ำจะไม่ได้เป็นมรดกโลกอีกด้วย เนื่องจากคราวที่เสนอชื่อตอนนั้น(พ.ศ.2547) ใช้คำว่า เส้นทางวัฒนธรรมและอารยธรรมปราสาท Phimai, its Cultural Route and the Associated Temples of Phanom roong and Muangtam” แจงให้เห็น

และว่า ในส่วนของปราสาทพนมรุ้ง-เมืองต่ำนั้นไม่มีปัญหา เพราะปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่บนภูเขา และย้ำว่า จะไม่แยกเสนออารยธรรมปราสาทของแต่ละแห่ง แต่ทั้ง 2 แห่งนี้จะต้องขึ้นมรดกโลกร่วมกัน และสำทับว่า หากอุทยานฯ พิมายได้รับความร่วมมือของคนในพื้นที่พร้อมจะสนับสนุนเป็นมรดกโลก ทางสำนักโบราณคดีก็จะเดินหน้าจัดทำ Nomination File ทันที เสนอชื่อพร้อมกับอุทยานฯภูพระบาทต่อศูนย์มรดกโลกในคราวเดียวกัน แต่หากประชาพิจารณ์ไม่แล้วเสร็จ ทั้งอุทยานฯพิมาย-พนมรุ้ง-เมืองต่ำ คงในบัญชีรายชื่อพิจารณา หรือ TENTATIVE Lists เข้าคิวมรดกโลกไปเรื่อยๆ

ดังนี้แล้ว อุทยานฯ พนมรุ้ง-เมืองต่ำ ศิลปกรรมเทวสถานพราหมณ์-ฮินดูของอารยธรรมปราสาทขอมอายุร่วมพันปี ต้องว่ากันต่อไป ส่วนสโตนเฮจน์หรือประติมากรรมหินทรายล้านปีภูพระบาท ภาพเขียนของอารยธรรมของคนยุคโบราณก่อนประวัติศาสตร์ ราว 3,000 ปี กับร่องรอยอิทธิพลของศาสนาพุทธและฮินดู ที่รู้จักกันในนาม วัฒนธรรมแบบทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่14–16 หลังจากที่เข้าคิวมรดกโลกมาตั้งแต่ปี 2547

ต้องไปลุ้นมรดกโลกทางวัฒนธรรมปี 2553

 

 

ลุ้นมรดกโลกเพื่อนบ้าน

การประชุมครั้งที่ 33 ของคณะกรรมการมรดกโลกชุดใหญ่ปัจจุบัน 21 ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา สเปน สวีเดน สหรัฐ อเมริกา จีน เกาหลี ฯลฯ นอกจากพิจารณาแหล่งอารยธรรมทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ และผสมผสานวัฒนธรรมกับธรรมชาติ เพิ่มจำนวนมรดกโลกแห่งใหม่ขึ้นแล้ว ยังพิจารณามรดกโลกทางทั้ง 3 ประเภทที่อยู่ในภาวะอันตราย อาจมีสิทธิ์ถูกถอดออกจากทะเบียนมรดกโลก

จากข้อมูลล่าสุด World Heritage List (03/6/2009) ที่ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างทางการตั้งแต่การก่อตั้งองค์กร World Heritage นี้ (16/12/1972) รวมแล้ว 878 แห่ง ทางวัฒนธรรม 679 แห่ง ธรรมชาติ174 แห่ง ผสมผสาน 25 แห่ง จาก145 เขตของ186 ประเทศสมาชิกยูเนสโก

ในจำนวนมรดกโลกภาวะอันตรายนี้ มีอยู่ถึง 31 แห่งใน 24 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศคองโกมีมรดกโลกทางธรรมชาติ 5 แห่งอยู่ในเกณฑ์นี้ นอกนั้นในยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย เฉลี่ยกันไปทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ส่วนอาเซียนมีประเทศฟิลิปปินส์ มรดกโลกทางวัฒนธรรมอยู่ในเกณฑ์ภาวะอันตรายเพียง 1 แห่ง    

ส่วนของไทย 5 แห่ง อุทยานประวัติฯสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร อุทยานประวัติฯพระ นครศรีอยุธยา โบราณคดีบ้านเชียง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และพื้นที่ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ รอดพ้นจากภาวะอันตรายมรดกโลกในปีนี้

ขณะที่รายชื่อแหล่งใหม่จำนวน 166 แห่งจาก 186 เขตที่ประเทศสมาชิกยื่นเสนอ รอการประทับตรามรดกโลกอย่างเป็นทางการ โดยในจำนวนนั้นของไทย 2 แห่งที่กล่าวข้างต้น

สำหรับเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 แห่ง Sites M?galithiques de la province de Xieng Khouang และ That Luang de Vientiane (เสนอ 25/03/1992)

กัมพูชาจำนวน 9 แห่ง อาทิ Le site de Koh Ker, Site d‘ Angkor Borei et Phnom Da, Ensemble du Prah Khan de Kompong Svay, Ensem ble de Banteay Prei Nokor, Ensem ble de Banteay Chamr, Groupe de Sambor Prei Kuk ฯลฯ (เสนอ 01/09/1992)

น่าสนใจเพื่อนบ้าน ร้องเพลงรอประทับตรามรดกโลกมานาน 17 ปี จะสมหวังหรือไม่ปีนี้

 
  รูปประกอบข่าว
http://www.siamrath.co.th/uifont/NewsDetail.aspx?cid=70&nid=39453

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew