"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

รายงานพิเศษ สสช. : 46 ปี สสช. กับการบุกเบิก ICT ของไทยด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องแรก

รายงานพิเศษ สสช. : 46 ปี สสช. กับการบุกเบิก ICT ของไทยด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องแรก

สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ สสช. ได้ก่อตั้ง มากว่า 46 ปี พร้อมกับการริเริ่มนำเครื่อง IBM 1401 มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ ซึ่งถือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในประเทศไทย โดยมีภารกิจแรกเป็นการประมวลผลการทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2506 ซึ่งปรากฏว่า ช่วยย่นระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลที่สำรวจลงได้จากเดิม 2 ปีครึ่ง เหลือเพียง 18 เดือน นับเป็นก้าวแรกของ สสช. ในการบุกเบิกด้าน ICT ของไทย
นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สสช. เป็นผู้ริเริ่มนำเครื่อง IBM 1401 ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศไทยมาติดตั้งที่สำนักงานฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2506 หรือ 46 ปีมาแล้ว โดยนำมาใช้ในการประมวลผลการทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2506 ทำให้สามารถเสนอผลได้ภายในเวลาเพียง 18 เดือน ต่อมาในปี 2510 จึงได้ติดตั้งคอมพิวเตอร์เมนเฟรม IBM 360/40 ซึ่งถือเป็นการใช้งานเมนเฟรมเครื่องแรกในประเทศไทยด้วย
นับเป็นก้าวสำคัญของการบุกเบิกด้าน ICT ของไทย ซึ่งการบุกเบิก ICT ของ สสช. นอกจากเพื่อใช้ในงานสถิติของประเทศแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ และเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ขอเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เป็นจำนวนมาก ประมาณ 1,000 คน และภายในปีเดียวกันได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดนโยบายและการบริหารงานคอมพิวเตอร์ของรัฐขึ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยมี สสช.เป็นฝ่ายเลขานุการ และได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง จึงมีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ
นอกจากนี้ สสช.ยังเป็นองค์กรที่จุดปะทุให้เกิด e-Government ในปัจจุบัน อาทิ การจัดทำระบบเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก งานทะเบียนราษฎร์ ระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ระบบการรายงานผลการแข่งขัน Asian Game ครั้งที่ 8 ด้วยระบบ Online ระบบฐานข้อมูลที่ดินและเจ้าของที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ผ่านมา 46 ปี คือความสำเร็จของ สสช. และนับจากนี้ สสช.ยังได้ให้ความสำคัญในการบุกเบิก ICT ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเตรียมจัดทำโครงการด้าน ICT เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศใน 3 ด้าน ประกอบด้วย สสช. กับการเป็นแหล่งข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดด้าน ICT ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ โดยเน้นการสำรวจเพื่อให้ได้สถิติที่ต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกด้าน สสช. กับการเป็นศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ โดยใช้เทคโนโลยี Web Services เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติภาครัฐให้เป็นศูนย์กลางเพียงหนึ่งเดียว และ สสช. กับการเป็นศูนย์หลักในการพัฒนาบุคลากรระดับชาติด้าน IT รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดทำสถิติของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนาประเทศสู่สังคมฐานความรู้ และให้เกิดสถาบันพัฒนาบุคลากรระดับชาติด้าน ICT เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255206010122&tb=N255206&news_headline=รายงานพิเศษ%20สสช.%20:%2046%20ปี%20สสช.%20กับการบุกเบิก%20ICT%20ของไทยด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องแรก

See all the ways you can stay connected to friends and family

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew