"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

"44 องค์กร"ร่วมดันตั้งสภาผู้บริโภค เป็นปากเสียงให้คนใช้โทรคมนาคม

วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11406 มติชนรายวัน


"44 องค์กร"ร่วมดันตั้งสภาผู้บริโภค เป็นปากเสียงให้คนใช้โทรคมนาคม
สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) องค์กรอิสระในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จัดประชุม การพัฒนากลไก-กระบวนการผู้แทนผู้บริโภคเพื่อร่วมกำหนดนโยบาย กฎหมาย มาตรการ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดย นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการ สบท.เปิดเผยว่า เป็นการหารือร่วมกันของผู้แทนองค์กรผู้บริโภคจำนวน 44 องค์กร เพื่อจัดตั้งสภาผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เป็นเวทีของตัวแทนองค์กรผู้บริโภคจากทุกภูมิภาคเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบาย เสนอกฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และเป็นปากเป็นเสียงแทน ซึ่ง กทช. ให้ความสำคัญกำหนดไว้ในแผนแม่บทฉบับที่ 2 ว่า ควรมีกลไกที่ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย กฎหมาย หรือมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

นพ.ประวิทย์กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของสภาผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จัดทำข้อเสนอแนะ การให้ความเห็นต่อนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก นำไปสู่การมีผลใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ หรือการบังคับใช้ รวมทั้งศึกษาติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค ผลกระทบของนโยบาย กฎหมาย และมาตรการต่างๆ

สำหรับสภาผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเป็นตัวแทนจากองค์กรผู้บริโภคใน 10 ภูมิภาค ประกอบด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานตอนล่าง ภาคอีสานตอนบน ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก โดยมีตัวแทนภูมิภาคละ 3 คน นอกจากนี้ยังคัดเลือกจากกลุ่มประเด็นเฉพาะ คือ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ อีกจำนวน 15 คน และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน รวมทั้งหมด 50 คน

ขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้งสภาผู้บริโภค ในขณะนี้ได้มีการตั้งคณะทำงานสรรหาขึ้นมามีหน้าที่ในการจัดให้เกิดกระบวนการให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ 1 มิถุนายน คณะทำงานสรรหาจะปฏิบัติหน้าที่แทนสภาผู้บริโภค เป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าการจัดตั้งสภาแล้วเสร็จ สถานะของสภาในเวลานี้ยังไม่จำเป็นที่จะต้องมีกฎระเบียบมารองรับสถานะ แต่สิ่งที่จำเป็นมากกว่าคือ ต้องทำให้สภาตรงนี้เกิดขึ้นจริง มีตัวตนจริง มีคณะบุคคลที่เป็นสมาชิกสภาที่ทำงานได้จริง และยืนอยู่บนหลักพื้นฐานว่า คณะทำงานนี้ต้องเป็นอิสระ ทั้งจาก กทช. คบท. และ สบท. ด้วย

หน้า 26

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01epe02020652&sectionid=0147&day=2009-06-02


check out the rest of the Windows Live™. More than mail–Windows Live™ goes way beyond your inbox. More than messages

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew