"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

หนี้สาธารณะ

หนี้สาธารณะ

Pic_17572

pdmo.mof.go.th เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง มีหน้าที่เสนอแนะนโยบายและวางแผนด้านการก่อหนี้และบริหารหนี้สาธารณะให้สอดคล้องเป้าหมายและแนวทางที่กำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และฐานะการเงินการคลังของประเทศ ดำเนินการเกี่ยวกับการผูกพันหนี้สาธารณะ ทั้งหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้กรอบกฎหมายและข้อบังคับ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ ผู้บริหาร การแบ่งส่วนราชการ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ รวบรวมแผนยุทธศาสตร์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แผนการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ แผนปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบ ยังรวบรวม พระราชบัญญัติและพระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ร่าง...

http://www.thairath.co.th/content/tech/17572

--
Please visit my blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com
http://lifeanddeath2mcu.blogspot.com
http://www.thaiyogainstitute.com
http://www.thaihof.org
http://www.parent-youth.net
http://www.tzuchithailand.org
http://www.presscouncil.or.th
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://www.pdc.go.th
http://www.biz652.com
http://dbd-52.hi5.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew