"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เรื่อง GT200 กับ Sniffer นี่ อาจจะมีอะไรเกี่ยวพันกันมากกว่าที่คาด

Thailand No Sniffer เรื่อง GT200 กับ Sniffer นี่ อาจจะมีอะไรเกี่ยวพันกันมากกว่าที่คาด

หัวข้องานวิจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา ปรอ. รุ่นที่ 17 ประจำปี 2547-2548:

นายสุเทพ ดวงจินดา (หมายเลขประจำตัว 5053) - "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบการเฝ้าฟังการติดต่อสื่อสารเพื่อรวบรวมข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ"

นายสุเทพ เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 58

และเป็นผู้อำนวยการบริษัท AVIA Satcom ผู้แทนจำหน่ายเครื่อง GT200 ให้กับกองทัพไทย!
ดูเพิ่มเติม

นายสุเทพ ดวงจินดา (หมายเลขประจำตัว 5053) - "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบการเฝ้าฟังการติดต่อสื่อสารเพื่อรวบรวมข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ" (วิทยาศาสตร์)

รายชื่อเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา  ปรอ. รุ่นที่  ๑๗

ประจำปี  ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘

 

หมายเลขประจำตัว

 

ยศ, ชื่อ สกุล

 

ชื่อเรื่อง

ลักษณะวิชา

๔๙๗๔

นางสาว กอบสุข    เอี่ยมสุรีย์

การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของข้าวนึ่งไทยในตลาดโลก

 

เศรษฐกิจ

๔๙๗๕

นางเกตุวลี    พิศาลบุตร 

มารตรการจัดการการขาดแคลนน้ำภาคอุตสาหกรรม(กรณีตัวอย่าง นิคมอุตสาหกรรมลำพูน)

วิทยาศาสตร์

๔๙๗๖

พันเอก คณิศร   สาสูงเนิน

การดำเนินการต่อผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีชาวลาวอพยพเผ่าม้งในที่พักสงฆ์ ถ้ำกระบอก

สังคมจิตวิทยา

๔๙๗๗

นางคมคาย    ธูสรานนท์

นโยบายและกลยุทธ์ในการกำกับดูแลและพัฒนาส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เศรษฐกิจ

๔๙๗๘

พันเอก คมสัน  มานวกุล

การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

สังคมจิตวิทยา

๔๙๗๙

นายจตุรพร    นคร

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบการขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดต่อการพัฒนากีฬาแห่งชาติ

 

สังคมจิตวิทยา

๔๙๘๐

นายจรัมพร   โชติกเสถียร

การนำโอเพนซอร์ส (Open Source) มาใช้เพื่อลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศของซอฟร์แวร์ลิขสิทธิ์ให้มีผลในวงกว้างและยั่งยืน

 

วิทยาศาสตร์

๔๙๘๑

พลตรี จักรกฤษณ์   อินทรทัต

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกองทัพบกในทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์

๔๙๘๒

นายจักรี  สุจริตธรรม

การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์อิสลาม

เศรษฐกิจ

หมายเลขประจำตัว

 

ยศ, ชื่อ สกุล

 

ชื่อเรื่อง

ลักษณะวิชา

๔๙๘๓

พลตรี จิรชัย    เดชดำรง

การประเมินโครงการผู้นำเยาวชนรักชาติ ปี ๒๕๔๗ ศึกษาเฉพาะกรณี ปัจจัยส่วนบุคคลของเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมที่มีผลต่อความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ของโครงการผู้นำเยาวชนรักชาติ

สังคมจิตวิทยา

๔๙๘๔

นายจิรนิติ   หะวานนท์  

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การเมือง

๔๙๘๕

นายเจน    นำชัยศิริ

การประเมินและพัฒนาศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์

๔๙๘๖

พลตรี เจษฎา    ศรีสุภาพ

แนวทางพัฒนาการถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์

๔๙๘๗

พลโท ฉัตรชัย     ถาวรบุตร

ความจำเป็นและทิศทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ในทศวรรษที่ ๕ ของการก่อตั้ง

การเมือง

๔๙๘๘

นายเฉลิมศักดิ์  ระบิลวงศ์

นโยบายและการแก้ไขปัญหาการจราจรและขนส่งอย่างยั่งยืน : ระบบขนส่งมวลชน

เศรษฐกิจ

๔๙๘๙

นายชเยนทร์    คำนวณ

บทบาทของสื่อมวลชนประเภทนิตยสารกับการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

สังคมจิตวิทยา

๔๙๙๐

นายชัยชนะ   ตัญจพัฒน์กุล

ศาลยุติธรรมกับการประสานงานเพื่อติดต่อพยานในคดีอาญา

การเมือง

๔๙๙๑

นายชัยยุทธ   ช่างสาร   

การควบคุมคุณภาพน้ำในเขตชุมชนเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนเมืองริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ในเขตจังหวัดปทุมธานี

 

วิทยาศาสตร์

หมายเลขประจำตัว

 

ยศ, ชื่อ สกุล

 

ชื่อเรื่อง

ลักษณะวิชา

๔๙๙๒

นายชัยรัตน์   ธรรมพีร  

การพิจารณาคดีที่ล่าช้าส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ

การเมือง

๔๙๙๓

พลเรือตรี ชัยวัฒน์   ศรีอักขรินทร์

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงเรียนช่างฝีมือทหารส่วนแยกในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

การทหาร

๔๙๙๔

นายชาติชาย   กริชชาญชัย

การเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม : ผลกระทบต่อศาลยุติธรรม

การเมือง

๔๙๙๕

พลตรี ชูชัย   บุญย้อย

ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติจากลัทธิความเชื่อทางศาสนาในแนวทางที่รุนแรง:กรณีศึกษาความคิดการจัดตั้งรัฐอิสลามบริสุทธิ์

ยุทธศาสตร์

๔๙๙๖

นายชูศักดิ์    ปริปุญโญ  

การเสริมสร้างทัศนคติภาคปะชาชนกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอรัปชั่น

สังคมจิตวิทยา

๔๙๙๗

นายชูศักดิ์    สิงห์สมบุญ

บทบาทของรัฐบาลกับภาคเอกชนในการคุ้มครองผู้บริโภค

สังคมจิตวิทยา

๔๙๙๘

พลอากาศตรี  ชูศักดิ์   วิบูลชัย

การทุจริตคอรัปชั่นในระบบราชการไทยต่อความมั่นคงของชาติ ศึกษาเฉพาะกรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

สังคมจิตวิทยา

๔๙๙๙

นายณรงค์    ปิยะสมบัติกุล

การปลูกป่าเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจ

๕๐๐๐

นายดนุชา    น้อยใจบุญ 

พลังงานแสงอาทิตย์กับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงของชาติ

เศรษฐกิจ

๕๐๐๑

นายตระกูล   วินิจนัยภาค

การคอรัปชั่นในภาครัฐ : ความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการคอรัปชั่น

สังคมจิตวิทยา

 

 

หมายเลขประจำตัว

 

ยศ, ชื่อ สกุล

 

ชื่อเรื่อง

ลักษณะวิชา

๕๐๐๒

พลตรี ทนงศักดิ์   จินดาลัทธ

แนวทางการใช้ทรัพยากรของกองทัพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด : กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด

 

ยุทธศาสตร์

๕๐๐๓

นายทวีสุข   ปัญญาอรรถ

การปรับปรุงกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน

เศรษฐกิจ

๕๐๐๔

นายธนารักษ์    พงษ์เภตรา

การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

เศรษฐกิจ

๕๐๐๕

นายธฤต    จรุงวัฒน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศของกระทรวงการต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์

๕๐๐๖

พลตรี  ธำรงศักดิ์   ดีมงคล

การปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของประเทศไทย

ยุทธศาสตร์

๕๐๐๗

นายธีรยุทธ     ทุมมานนท์

การวิเคราะห์ศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบังในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย

 

เศรษฐกิจ

๕๐๐๘

นายธีระชัย   จึงวิวัฒนาภรณ์

การเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นกับความมั่นคงแห่งชาติ : ศึกษากรณีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

การเมือง

๕๐๐๙

นางนงลักษณ์    ปานเกิดดี

การพัฒนาระบบประเมินผลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

๕๐๑๐

นาวาอากาศเอก หม่อมหลวง

นวเทวัญ   เทวกุล                                                                                        

บทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจของชาติในการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม(Military operations other than war): กรณีศึกษาการใช้ศักยภาพของกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

 

การทหาร

๕๐๑๑

นางนฤมล    ปุณณกิติเกษม

การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : กรณีศึกษาแผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ ๓ ของประเทศไทย

 

เศรษฐกิจ

หมายเลขประจำตัว

 

ยศ, ชื่อ สกุล

 

ชื่อเรื่อง

ลักษณะวิชา

๕๐๑๒

นายนาถ    ลิ่วเจริญ

แนวทางการใช้ทรัพยากร/ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีร่วมกันขององค์กรภาครัฐเพื่อให้การบริหารภาครัฐและการบริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วิทยาศาสตร์

๕๐๑๓

นางแน่งน้อย  พัวพัฒนกุล

ผลกระทบที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ ๒๔ พ.ศ.๒๕๕๐

สังคมจิตวิทยา

๕๐๑๔

นายบรรจง   ไชยรังษี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดลำไยเพื่อการส่งออกของประเทศไทย

เศรษฐกิจ

๕๐๑๕

นายบวร   วงศ์สินอุดม

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แก๊สโซฮอล์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

วิทยาศาสตร์

๕๐๑๖

นางบุญพร  บริบูรณ์ส่งศิลป์       

ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจจากการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เศรษฐกิจ

๕๐๑๗

นางเบญจวรรณ  รัตนประยูร

กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของไทยไปประเทศอินเดียเพื่อรองรับการจัดทำเขตการค้าเสรี

เศรษฐกิจ

๕๐๑๘

นายประพัฒน์   วนาพิทักษ์

การพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

เศรษฐกิจ

๕๐๑๙

นายประสงค์    เอาฬาร 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์กับการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ

๕๐๒๐

นายประเสริฐ   ตปนียางกูร

การบูรณาการกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการควบคุมและการกำกับดูแลการผลิตดอกไม้เพลิงในประเทศไทย

ยุทธศาสตร์

๕๐๒๑

นายประเสริฐ   หลุยเจริญ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กับความมั่นคงในระดับท้องถิ่น

 

 

สังคมจิตวิทยา

หมายเลขประจำตัว

 

ยศ, ชื่อ สกุล

 

ชื่อเรื่อง

ลักษณะวิชา

๕๐๒๒

นายพงศ์เทพ    ตั้งพินิจจิต

การลดต้นทุนโลจิสติกส์ของการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบังและท่าเรือแหลมฉบัง

เศรษฐกิจ

๕๐๒๓

พลโท พงศ์ศักดิ์   กรานเลิศ

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ ศึกษาเฉพาะกรณีมณฑลทหารบกที่ ๑๑

 

การทหาร

๕๐๒๔

นายพรชัย    มงคลวนิช 

ปัจจัยที่ส่งเสริมและฉุดรั้งความสำเร็จในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา

สังคมจิตวิทยา

๕๐๒๕

นางพรสรรค์    กำลังเอก

การใช้สารชีวภาพในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช : ศึกษากรณีสารสกัดสะเดา

วิทยาศาสตร์

๕๐๒๖

นางพัชนี   ธนาพรสิน

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

การเมือง

๕๐๒๗

นางพัชราวรรณ  วงศ์รัตนะสวัสดิทัต   

มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีเด็ก

สังคมจิตวิทยา

๕๐๒๘

นายไพศาล    ลือพืช

การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งและการกระจายสินค้าด้วยรถบรรทุก

เศรษฐกิจ

๕๐๒๙

­นายพศวัต  ดาราประภากาย       

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสมุนไพรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เศรษฐกิจ

๕๐๓๐

นายภราดา    เณรบำรุง           

การดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ

การเมือง

๕๐๓๑

พลตรี ภัทรินทร์   ลีลายุทธ

แนวทางการแก้ปัญหาไทย-กัมพูชาด้วยความสัมพันธ์ทางทหาร

 

ยุทธศาสตร์

หมายเลขประจำตัว

 

ยศ, ชื่อ สกุล

 

ชื่อเรื่อง

ลักษณะวิชา

๕๐๓๒

นายมานะผล    ภู่สมบุญ

ความจำเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม

เศรษฐกิจ

๕๐๓๓

นายมารุต   มฤคทัต               

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) : ทางเลือกพลังงานรูปแบบใหม่สำหรับประเทศไทย

วิทยาศาสตร์

๕๐๓๔

นางเยาวเรศ      ชินวัตร

ปัญหาความรุนแรงที่มีต่อสตรี

สังคมจิตวิทยา

๕๐๓๕

พลตรี รังสฤษดิ์    แจ้งเจนกิจ

การพัฒนาอุตสาหกรรมไวน์ในประเทศไทย

เศรษฐกิจ

๕๐๓๖

นางลักษณีรายา  คณานุรักษ์ ณ สงขลา

ความไว้วางใจและความแปลกแยกทางการเมืองกับความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การเมือง

๕๐๓๗

นายเลอศักดิ์    จุลเทศ

แนวทางการควบรวมกิจการสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

เศรษฐกิจ

๕๐๓๘

พันเอก ฦๅชัย  สิงหพงษ์

แนวทางการปรับปรุงการจัดหลักสูตรการศึกษาของ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การทหาร

๕๐๓๙

พลโท วรกฤษ   แย้มวิบูล

การพัฒนาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สังคมจิตวิทยา

๕๐๔๐

นายวิกรม   ศรีประทักษ์ 

รถไฟความเร็วสูงกับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ

เศรษฐกิจ

๕๐๔๑

นายวิจักร  อากัปกริยา

สถานการณ์และยุทธศาสตร์การป้องกันอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่

สังคมจิตวิทยา

๕๐๔๒

นายวิชัย    วิทวัสการเวช

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมคณะรัฐมนตรี

วิทยาศาสตร์

๕๐๔๓

นายวิบูลย์   เพิ่มอารยวงศ์

แนวทางในการพัฒนาตลาดอนุพันธ์เพื่อแก้ไขจุดอ่อนด้านการบริหารความเสี่ยงในตลาดการเงินของไทย

เศรษฐกิจ

๕๐๔๔

นายวิวัฒน์    ทีฆคีรีกุล  

บรรษัทข้ามชาติกับการรุกรานประเทศไทย

 

เศรษฐกิจ

หมายเลขประจำตัว

 

ยศ, ชื่อ สกุล

 

ชื่อเรื่อง

ลักษณะวิชา

๕๐๔๕

นายศิริพงษ์   อุ่นทรพันธุ์

การป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

 

วิทยาศาสตร์

๕๐๔๖

นายศิลาเทพ     เมธีกุศลธาร

อนาคตการท่องเที่ยวไทย

เศรษฐกิจ

๕๐๔๗

พันตำรวจเอก สถิตย์  นันทวิสิทธ์

คุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับตำรวจท่องเที่ยว

สังคมจิตวิทยา

๕๐๔๘

นายสมชาย     เบญจรงคกุล

การโทรคมนาคมทั่วถึงเชื่อมโยงสังคมไทย

เศรษฐกิจ

๕๐๔๙

พลตำรวจตรี สมยศ   พุ่มพันธุ์ม่วง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ

สังคมจิตวิทยา

๕๐๕๐

พันตำรวจเอก สมศักดิ์  ปทุมารักษ์

การบริหารการควบคุมและสั่งการจราจร : เอกภาพในการบริหารงานจัดการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ

สังคมจิตวิทยา

๕๐๕๑

นายสวาย    อุดมเจริญชัยกิจ

การพัฒนากิจการพาณิชย์นาวี

เศรษฐกิจ

๕๐๕๒

นายสุชัย   เจริญรัตนกุล 

วัณโรคในคนต่างด้าวกับผลกระทบค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของรัฐ

สังคมจิตวิทยา

๕๐๕๓

นายสุเทพ    ดวงจินดา  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบการเฝ้าฟังการติดต่อสื่อสารเพื่อรวบรวมข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

 

วิทยาศาสตร์

๕๐๕๔

นายสุเทพ     อติวรรณกุล

บทบาทหน้าที่ของหอการค้าจังหวัดในการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการค้าในเขตการค้าลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน : ศึกษากรณีจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดนครพนม

เศรษฐกิจ

๕๐๕๕

นายสุนันท์   โพธิ์ทอง   

มาตรฐานแรงงานไทยกับการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

สังคมจิตวิทยา

๕๐๕๖

นายสุรพล    พงษ์ทัดศิริกุล

การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การยกระดับความปลอดภัยทางถนน

 

 

สังคมจิตวิทยา

หมายเลขประจำตัว

 

ยศ, ชื่อ สกุล

 

ชื่อเรื่อง

ลักษณะวิชา

๕๐๕๗

พลตำรวจตรี สุรสิทธิ์   สังขพงศ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล ๑-๙ ด้านการสืบสวนจับกุมคดีจำหน่ายหวยใต้ดิน

สังคมจิตวิทยา

๕๐๕๘

นายสุระชัย    ทวีแสงสกุลไทย

บทบาทหน้าที่ของหอการค้าจังหวัดในการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการค้าในเขตการค้าลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน : ศึกษากรณีจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดนครพนม

เศรษฐกิจ

๕๐๕๙

พลเรือตรี สุริยา      นคร

การใช้น้ำเพื่อสุขภาพ

สังคมจิตวิทยา

๕๐๖๐

พลโท อดิศร   รัตนเสนีย์

บทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่

 

ยุทธศาสตร์

๕๐๖๑

นายอนันต์   สันติชีวะเสถียร

การพัฒนา Good Corporate Governance ในประเทศไทย

การเมือง

๕๐๖๒

ร้อยเอก อนุชิต    ตันศรีสกุล

อาวุธปืนกับปัญหาสังคม

สังคมจิตวิทยา

๕๐๖๓

นางอมรา   พวงชมภู

ผลกระทบจากเขตการค้าเสรีต่อสิ่งทอไทย

เศรษฐกิจ

๕๐๖๔

นางอรพินท์   วงศ์ชุมพิศ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงของชาติ

วิทยาศาสตร์

๕๐๖๕

นายอรรถพล    ใหญ่สว่าง

มาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

สังคมจิตวิทยา

๕๐๖๖

นายอรัณย์   มิตรเกื้อกูล

หอการค้าจังหวัด : บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค

เศรษฐกิจ

๕๐๖๗

นางอัชณา   ลิมป์ไพฑูรย์

การส่งเสริมสุขภาพหลังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ศึกษากรณีใช้อุปกรณ์บริหารหลัง (Back Alive) ของพนักงานการตลาด บริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด

สังคมจิตวิทยา

หมายเลขประจำตัว

 

ยศ, ชื่อ สกุล

 

ชื่อเรื่อง

ลักษณะวิชา

๕๐๖๘

นางอัญชนา   วิทยาธรรมธัช

กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของไทยไปประเทศอินเดียเพื่อรองรับการจัดทำเขตการค้าเสรี

เศรษฐกิจ

๕๐๖๙

นางอาทิตยา    ธนกิจบวร         

การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากประมงทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์

๕๐๗๐

นายอายุสม์    กฤษณามระ

ความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันการเงินไทยตามหลักเกณฑ์ของ BASEL II

เศรษฐกิจ

๕๐๗๑

นายเอกลาภ   รัตนรุจ

โครงสร้างอัตราอากรศุลกากรที่เหมาะสมต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

เศรษฐกิจ

๕๐๗๒

นายอำนาจ  โชติชัย

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ : รากฐานความมั่นคงของสังคม

สังคมจิตวิทยา

๕๐๗๓

นายฮาราลด์     ลิงค์     

แนวทางการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย

เศรษฐกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 --
โปรดอ่าน blog
www.pridiinstitute.com
www.nakkhaothai.com
www.pcpthai.org
http://wdpress.blog.co.uk
http://rsm2009-rsm2009.blogspot.com
http://twitter.com/sweetblog
http://twitter.com/oknewsblog
http://twitter.com/okblogger
http://twitter.com/sat191
http://www.pacc.go.th/
http://twitter.com/okblogchan
http://twitter.com/sun1951
http://twitter.com/smeblogger
http://twitter.com/seminarblog
http://twitter.com/sunnewsblog
http://twitter.com/okworldblog
http://twitter.com/ktblogger
http://twitter.com/sundayblog
http://twitter.com/mondayblog
http://twitter.com/tuesdayblog
http://twitter.com/wednesdayblog
http://twitter.com/thursdayblog
http://twitter.com/fridayblog
http://twitter.com/saturdayblog
www.youtube.com/user/naiissarachon#p/a/u/0/34ZvscsnCbA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew