"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

จดหมายเปิดผนึก: ขอให้ธรรมศาสตร์เปิดพื้นที่ให้บริการประชาชนผู้มาชุมนุม

จดหมายเปิดผนึก: ขอให้ธรรมศาสตร์เปิดพื้นที่ให้บริการประชาชนผู้มาชุมนุม

**เชิญชวนผู้เห็นด้วยและต้องการร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกสามารถเติมรายชื่อต่อท้ายในจดหมาย** เรียงตามตัวอักษร

จดหมายเปิดผนึก

เรียน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง ขอให้มหาวิทยาลัยเปิดพื้นที่ให้บริการประชาชนผู้มาชุมนุม

เนื่องจากข้าพเจ้าที่เป็นกลุ่มบุคคลตามรายชื่อข้างล่างนี้ พบว่าจากกรณีกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปช.) หรือกลุ่มคนเสื้อแดง ได้ประกาศจัดการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 14 มี.ค. 2553 และผู้ชุมนุมทะยอยเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. โดยปักหลักชุมนุมตั้งแต่บริเวณสนามหลวงจนถึงลานพระบรมรูปทรงม้า ผู้คนจำนวนมากที่ไปแสดงออกซึ่งความต้องการทางการเมืองอย่างสันติ รวมทั้งผู้ที่ไปสังเกตการณ์ขณะนี้กำลังขาดแคลนสถานที่ในการทำกิจ ธุระจำเป็นส่วนตัวเช่นการใช้ห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้น พื้นฐานอย่างหนัก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นอยู่ในที่ตั้งและพื้นที่ใกล้สถานที่ชุมนุมตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกบางประการที่ควรจะให้บริการแก่ประชาชนได้ แต่พวกข้าพเจ้ากลับพบว่ามหาวิทยาลัยได้เพิกเฉยกับการแสดงออกทางการเมืองอย่างสันติ ของกลุ่มคนเสื้อแดงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยการปิดประตูมหาวิทยาลัยห้ามบุคคลภายนอกเข้า ซึ่งทำให้ทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไปที่ต้องการไปสังเกต การณ์และเรียนรู้การใช้สิทธิทางการเมืองของคนเหล่านั้นไม่ได้รับความ สะดวก แต่ในขณะเดียวกัน ภายในมหาวิทยาลัย กลับมีรถตำรวจ รถควบคุมผู้ต้องขังและรถพยาบาลของตำรวจจอดอยู่ เท่ากับว่ามหาวิทยาลัยได้เปิดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการทำ งานของเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว
แต่ยังมิได้ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปแต่อย่างใด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดพื้นที่ให้กับการเคลื่อนไหวของ ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เสมอมา ทั้งนี้ด้วยเหตุผลด้านพื้นที่และเหตุผลด้าน อุดมคติที่ประชาคมธรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างมักอ้างกันเสมอว่า "ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน"
ทำให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เป็นเสมือนที่พึ่งของประชาชนทุกกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเสมอมาเช่น ได้เข้าไปพักผ่อน หรือใช้สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยตามสมควรนอกจากนี้ ก่อนหน้านี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยออกมาแถลงข่าวว่าจะให้ใช้ พื้นที่บริเวณคอมมอนรูมคณะนิติศาสตร์เป็นที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้สื่อข่าวแต่ก็มิได้เปิดให้บริการพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ดังว่าแต่อ ย่างใด

จากสถานการณ์การชุมนุมเห็นได้ชัดว่าการแสดงออกทางการเมืองหนนี้น่าจะ ยังดำเนินต่อไป พวกข้าพเจ้าฯจึงใคร่ขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยทบทวนนโยบาย และเปิดสถานที่เพื่อให้ประชาชนทั้งที่ไปชุมนุมและทั่วไปสามารถ เข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานได้ ทั้งนี้เพื่อให้ธรรมศาสตร์ ยังคงเป็น “ธรรมศาสตร์ของประชาชน” ตามที่ประชาคมธรรมศาสตร์มักกล่าวอ้างเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ


กานต์ ยืนยง
กิติภูมิ จุฑาสมิต
เกียรติศักดิ์ คำสี
ไกรวุฒิ จุลพงศธร
ขวัญระวี วังอุดม
คติ มุธุขันธ์
คุปต์ พันธ์หินกอง
จิรัฐสรรพ์ ประมวลศิลป์
จิราพร ธิโสภา
จีรนุช เปรมชัยพร
เจษฎา โชติกิจภิวาทย์
ชนรดา นราวศินชัย
ชนุตร์ นาคทรานันท์
ชญานิน เตียงพิทยากร
ชุติมา นิ่มสุวรรณสิน
ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
ฐิตินบ โกมลนิมิ
ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง
ตฤณ ไอยรา
ตติกานต์ เดชชพงศ์
ณภัค เสรีรักษ์
ณัฐกานต์ แฟงฟัก
ณัฐธร วนิชชากร
ทรรศนะ นวลสมศรี
เทวฤทธิ์ มณีฉาย
ธนรรถวร จตุรงควาณิช
ธนะศักดิ์ สายจำปา
ธัญสก พันสิทธิวรกุล
ธิติ มีแต้ม
ธิตินทร์ สุวรรณทับ
ธีรพล อันมัย
ธีรภัทร เจริญสุข
นนทวุฒิ ราชกาวี
นฤมล กล้าทุกวัน
นวลน้อย ธรรมเสถียร
นิธินันท์ ยอแสงรัตน์
นีรนุช เนียมทรัพย์
บัณฑิต เอื้อวัฒนานุกูล
เบญจมาศ บุญฤทธิ์
ปนิธิตา เกียรติ์สุพิมล
ปาลิดา ประการะโพธิ์
ปิยนุช ยอแสงรัตน์ เกตจรูญ
ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์
พงษ์ศักดิ์ เกตจรูญ
พงศ์สันต์ อรุณสินทวีพร
พันธกานต์ ตงฉิน
พิชิต พิทักษ์
พิษณุ ไชยมงคล
พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ
พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
พิณผกา งามสม
พิทยา สร้อยหลง
พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ
พัชรี แซ่เอี้ยว
มัชฌิมนต์ ภคภาส
มุทิตา เชื้อชั่ง
รพีพัฒน์ พัฒนา
รัตนา ฉัตรแก้ว
ราเชนทร์ มณฑา
วรรษชล ศิริจันทนันท์
วรุตม์ วรดิถี
วสุมล บุณยเกียรติ
วัจนา ลือวัฒนานนท์
วิชญา พรหมสวัสดิ์
วิชยุตม์ ปูชิตากร
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
วิทยากร บุญเรือง
วิวัฒน์ เลิศวิวัฒนืวงศา
ศาสวัต บุญศรี
ศักดิ์สิทธิ์ สีลาเขต
ศรายุธ ตั้งประเสริฐ
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
สงวน จุงสกุล
สมิทธิ ธนานิธีโชตื
สฤณี อาชวานันทกุล
สมบัติ บุญงามอนงค์
สุเจน กรรพฤทธิ์
สุรัช คมพจน์
สาวตรี สุขศรี
สิทธิ แทนประเสริฐสุข
สิทธิพร จรดล
อดิศร เกิดมงคล
อนุสรณ์ ติปยานนท์
อภิรดี ศิริสมบูรณ์
อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา
อรอนงค์ ทิพย์พิมล
อลงกรณ์ อรรคแสง
อัฐธาดา ชมสุวรรณ
อินทิรา เจริญปุระ
อิสระสรรค์ กันทะอุโมงค์
สิทธิ แทนประเสริฐสุข
อาทิตย์ ศิวหรรษาพันธุ์
อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
อุเชนทร์ เชียงเสน
ไอดา อรุณวงศ์
ฮาเมอร์ ซาลวาลา
ฤดีมาศ กอบพณิชกิจ
Wilawan Pedersen

รายชื่อเพิ่มเติม: (15 มีนาคม 2553)

กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์
ปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข
คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง
สัณห์ ชัย โชติรสเศรณี
กิตติกา บุญมาไชย
นารีรัตน์ ลีละวัฒน์
บารมี ชัยรัตน์
ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่
ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
ณัฐปคัลภ์ ถิ่นวงษ์แย
วันรัก สุวรรณวัฒนา
สุภาพร นิภานนท์
ชีวารัตน์ ดีวาจา
สุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์
ศันสนีย์ ชินาภาษ
เสาวลักษณ์ โพธิ์งาม
ทัตธนนันต์ นวลมณี
ศุภชัย เกศการุณกุล
นันทิยา สุคนธปฏิภาค
เกษม เพ็ญภินันท์
หัทยา ภูดี
นฤมล ล้อพงศ์ไพบูลย์
บุษกร กาศมณี
ชัยวัฒน์ ทองรัตน์
ชาตรี ประกิตนนทการ

ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809
/wordcamp-bangkok-2009-pool-party
C:\Documents and Settings\user\My Documents\ไฟล์ที่ได้รับของฉัน\issarachon1101.wma
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=hiansoon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew