"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553

6 ต้นแบบ พลังงานทดแทน สะกิดเอสเอ็มอีไทย ใคร ๆ เขาก็ทำ

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4195  ประชาชาติธุรกิจ


6 ต้นแบบ พลังงานทดแทน สะกิดเอสเอ็มอีไทย ใคร ๆ เขาก็ทำ

เรา เริ่มพูดถึงเรื่องพลังงานทดแทนกันมาหลายปีแล้ว จากวัตถุดิบในท้องถิ่นบ้านเรา ที่เคยเห็นว่าเป็น "ขยะ" แต่ขณะนี้ขยะเหล่านี้อาจจะช่วยลดต้นทุนในชุมชน วิสาหกิจชุมชน โอท็อป ให้มีต้นทุนต่ำ รวมทั้งโรงงานผลิตที่ตั้งอยู่ในบริเวณแหล่งของสินค้าการเกษตร หรือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเศษวัสดุเหลือใช้อย่างเช่น ขวดพลาสติก เศษยางรถยนต์ จำนวนมากเหล่านี้ได้กลายเป็นการลงทุน ที่คุ้มค่า เมื่อนำกลับมาแปรรูปแบบใหม่กลายเป็นพลังงานทดแทนในวันนี้

"ประชา ชาติธุรกิจ" รวบรวม 6 รูปแบบของการผลิตพลังงานทดแทน ที่เป็นความร่วมมือกันของภาคเอกชน และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ที่เคยให้การสนับสนุนให้แต่ละโมเดลของต้นแบบการผลิตพลังงานทดแทนให้เกิดขึ้น ได้จริงวันนี้

รูปแบบของเทคโนโลยีทั้ง 6 มีมูลค่าตั้งแต่ล้านต้น ๆ ไปถึง 10 ล้านบาทขึ้น โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นผู้ให้การสนับสนุน เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีวัตถุดิบอยู่แล้วนำไปพัฒนาต่อเพื่อลดต้นทุน หรือในอีกมุมหนึ่งสำหรับธุรกิจเดิม อาจจะสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการใช้พลังงานทดแทน เจาะลงสู่ชุมชนวิสาหกิจ ต่อยอดให้ชุมชนเป็น ผู้ผลิต เกิดการสร้างโปรดักต์ใหม่ ๆ โดยต้นทุนไม่แพงเหมือนการใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วไปก็เป็นได้

ทั้ง 6 โครงการมาจากการใช้เศษยาง เศษพลาสติก และเศษอาหาร มาแปรรูปเป็นพลังงานได้อย่างน่าสนใจ แทนที่เราจะนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งมีมูลค่าหลายล้านบาท แต่เทคโนโลยีในบ้านเรา เราคิดเอง ทำเอง นอกจากจะต้นทุนต่ำแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ออกมายังมีโอกาสพัฒนาไปได้อีกมากมาย เหมาะกับความต้องการในบ้านเราอย่างแท้จริง

เศษยางรถยนต์ นี่แหละตัวจริง

โครงการ ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากเศษยาง ของบริษัท รีนิวอเบิลเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาต้นแบบการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจาก เศษยางรถยนต์ ด้วยกรรมวิธีไพโรไลซิส (pyrolysis) โดยนำเทคโนโลยีที่ได้จากการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการมาพัฒนาขยายผลระดับ ต้นแบบ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้คือ "น้ำมันเชื้อเพลิง" ที่สามารถใช้ทดแทนน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซล สำหรับการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ มีการลงทุนที่ 7,653,500 บาท โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้าน เทคโนโลยี

โครงการเตาเผาแก๊สซิไฟเออร์แบบ V-Shaped Cross-Draft ของบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์เตาเผาแก๊สซิไฟเออร์ เพื่อหม้อกำเนิดไอน้ำขนาด 6 ตันไอน้ำ โดยการออกแบบเตาปฏิกรณ์แบบ V-Shaped Cross-Draft ซึ่งใช้ยางรถยนต์เก่าหรือชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง รวมทั้งมีระบบป้อนเชื้อเพลิงและถ่ายเถ้าออกโดยอัตโนมัติ และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม มูลค่าการลงทุน 10,645,000 บาท

พลาสติกก็ทำได้

โครงการการกำจัดขยะ และผลิตเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก เป็นของบริษัท ดูไวย์ เอเชีย จำกัด เป็นกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกด้วย เทคโนโลยีการกลั่นแบบอับอากาศ หรือไพโรไลซิส โดยมีการใช้ขยะพลาสติก 4 ตันต่อวัน สามารถผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ 2,800 ลิตรต่อวัน หรือ 897,000 ลิตรต่อปี มีการลงทุนไปราว 6,283,000 บาท มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นผู้สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี

โครงการระบบผลิตน้ำมันและไฟฟ้าด้วยกระบวนการไพโรไลซิส-แก๊สซิฟิเคชั่น โดยบริษัท พร้อมมาก จำกัด

เป็น กระบวนการเปลี่ยนขยะพลาสติกที่ติดไฟได้เป็นพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส- แก๊สซิฟิเคชั่น (pyrolysis-gasification) โดยการควบคุมสัดส่วนของอากาศและอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ให้เกิดปฏิกิริยาได้ ตามทฤษฎี ระบบนี้ใช้วัตถุดิบหลักเป็นพลาสติกที่นำกลับมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ และยังลดปัญหาขยะที่กำจัดไม่ทันได้อีกด้วย มีมูลค่าในการลงทุน 10,000,000 บาท มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ให้การสนับสนุน

ขยะเศษอาหารก็ได้ ไม่แพง

สุด ท้ายแม้แต่ขยะในครัวเรือนที่คนในชุมชนทิ้งกัน ก็สามารถนำไปแปลงเป็นพลังงานได้เหมือนกัน เช่นเดียวกันกับโครงการเตาเผาขยะไร้มลพิษประหยัดพลังงาน บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จำกัด เป็นผู้คิดผลิตภัณฑ์เตาเผาขยะชุมชนขนาดเล็ก (2 ตันต่อวัน) โดยอาศัยหลักการเผาไหม้แบบกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น (gasification) แทนกระบวนการเผาไหม้โดยตรง ซึ่งกระบวนการนี้จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าก๊าซสังเคราะห์ สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซหุงต้มลงได้ มูลค่าการลงทุน 1,551,000 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พายัพเชียงใหม่ เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ

และ โครงการระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงร่วมจากเตาแก๊สซิไฟเออร์ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ ของบริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นกระบวนการผลิต ก๊าซเชื้อเพลิงทดแทน LPG ในลักษณะ ผสมผสาน (hybrid) ของระบบผลิตก๊าซชีวมวลด้วยเทคโนโลยีก๊าซซิฟิเคชั่น แบบ downdraft gasifier กับระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหาร มูลค่าการลงทุน 2,460,000 บาท

วันนี้ เรื่องของพลังงานทดแทนไม่ใช่เรื่องที่เราพูดกันปากเปล่า แต่ภาคเอกชนบางส่วนที่เริ่มเห็นโอกาสก็ไม่เสียเวลาที่จะทดลอง ลงมือทำเครื่องต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และคอยมองหาโอกาสใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่การขายในประเทศเท่านั้น แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งก็ยังมีโอกาสอีกมากมายรออยู่


หน้า 44
http://www.prachachat.net/view_news.php?newsid=02biz01250353&sectionid=0214&day=2010-03-25

--
โปรดอ่านบล็อก
http://www.pridiinstitute.com
http://www.nakkhaothai.com
http://apps.facebook.com/blognetworks/index.php
http://www.roundfinger.com/
http://twitter.com/sweetblog
http://twitter.com/oknewsblog
http://twitter.com/okblogger
http://twitter.com/sat191
http://www.pacc.go.th/
http://twitter.com/okblogchan
http://twitter.com/sun1951
http://twitter.com/smeblogger
http://twitter.com/seminarblog
http://twitter.com/sunnewsblog
http://twitter.com/okworldblog
http://twitter.com/ktblogger
http://twitter.com/sundayblog
http://twitter.com/mondayblog
http://twitter.com/tuesdayblog
http://twitter.com/wednesdayblog
http://twitter.com/thursdayblog
http://twitter.com/fridayblog
http://twitter.com/saturdayblog
http://www.deepsouthwatch.org/node/687
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/tu_council/record/nopporn.htm
http://www.visalo.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew