"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552

กระทรวง"ไอซีที"แจงมาตรฐาน อุปกรณ์เก็บข้อมูลหน่วยงานรัฐ

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11512 มติชนรายวัน


กระทรวง"ไอซีที"แจงมาตรฐาน อุปกรณ์เก็บข้อมูลหน่วยงานรัฐ
นาย อังสุมาล ศุนาลัย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง "Solution Syslog ที่ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550" ว่า หลังจาก พ.ร.บ.ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ทำให้หน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจำเป็นต้องเก็บข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ (Traffic Data) ไว้อย่างน้อย 90 วัน แต่ปรากฏว่าผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ดูแลระบบเครือข่ายในหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อจากสำนักงบประมาณ และแม้ว่าจะได้รับงบประมาณในการจัดซื้อมาแล้ว แต่การตรวจรับอุปกรณ์ก็ยังมีขั้นตอนในการปฏิบัติอีกหลายประการ ที่จะทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้ อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

กระทรวงไอซีทีมีหน้าที่ รับผิดชอบด้านการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้เป็นบรรทัดฐานอ้างอิง โดยการกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำ รวมทั้งการกำหนดราคาที่เหมาะสมแสดงไว้บนเว็บไซต์ของกระทรวง และมีการปรับปรุงคุณสมบัติและคุณลักษณะต่างๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องนี้ พยายามใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทยเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐาน แทนการอ้างอิงมาตรฐานของต่างประเทศ เพื่อเป็นการช่วยให้หน่วยงานภาครัฐได้รับประโยชน์จากการจัดซื้อมากกว่าการ ใช้มาตรฐานของต่างประเทศ เพราะมีอุปกรณ์หลายชนิดที่มาตรฐานของต่างประเทศ ไม่สามารถนำมาใช้กับสภาพแวดล้อมของหน่วยงานในประเทศไทยได้

นายอัง สุมาลกล่าวว่า สำหรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์นั้น กระทรวงร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะ สมและถูกต้องครบถ้วน ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งหากหน่วยงานต่างๆ จะดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ก็สามารถที่จะเลือกซื้อหาอุปกรณ์และเลือกใช้บริการจากผู้ขายที่ได้รับการ รับรองผลิตภัณฑ์จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ข้างต้นได้ทันที เพื่อนำเสนอแนวทางกำหนดคุณสมบัติในการจัดซื้อระบบ Log Server และการตรวจรับงานระบบ Log Server อย่างถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กระทรวง จัดทำร่วมกับหน่วยงานเหล่านั้น ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้าใจถึงวิธีกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและการเลือกซื้ออุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของหน่วยงาน และยังจะช่วยทำให้เข้าใจถึงขั้นตอนการตรวจรับที่ถูกต้อง ตลอดจนเข้าใจถึงวิธีการอ้างอิงมาตรฐานด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ


หน้า 26

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew