"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

การโอนงบประมาณการเดินทางต่างไปประเทศ มาใช้ในประเทศ ไม่สามารถกระทำได้

 

 

 

 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุ ไม่มีอำนาจโอนงบประมาณของคณะกรรมาธิการ

28 ม.ค. 53 -            ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุ การอนุมัติงบประมาณเพื่อการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการมีคณะกรรมการกลั่นกรองอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ส่วนเรื่องที่ประธานคณะกรรมาธิการขอโอนงบประมาณดูงานต่างประเทศมาใช้ภายในประเทศมิใช่อำนาจของประธานสภาฯ เพราะต้องให้กรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณเป็นผู้อนุมัติ

นายชัย  ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงข่าวประธานกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ไม่พอใจที่ตนไม่อำนวยความสะดวกในการโอนงบประมาณการเดินทางต่างไปประเทศ มาใช้ในประเทศว่า ตนได้เคยชี้แจงหลายครั้งแล้วว่าไม่สามารถกระทำได้เพราะผิดหลักกฎหมายด้านงบประมาณ พ.ศ. 2522 มาตรา 24 เพราะการโอนเปลี่ยนต้องได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ มิใช่อำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการพิจารณาการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการด้วยว่า การดำเนินการดังกล่าวมีคณะกรรมการกลั่นกรองอย่างถูกต้องและเป็นระบบ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องแต่อาจไม่ถูกใจ ซึ่งตนได้ควบคุมการบริหารราชการของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้เดินไปอย่างถูกระเบียบและครรลองของกฎหมาย ดังนั้น ปัญหาที่เกิดจากบางคนที่ตนไม่ตามใจตนก็ไม่ถือสา  แต่ก็รู้สึกเสียใจ และน้อยใจ   ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของตนและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถตรวจสอบได้  เพราะมีเอกสารและหลักฐานอย่างถูกต้อง

ด้าน พันเอกอภิวันท์  วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2  กล่าวเพิ่มเติมว่า  คณะกรรมการกลั่นกรองการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการทำหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามยืนยันว่า การศึกษาไปศึกษาดูงานต่างประเทศของ ส.ส. และ ส.ว. เป็นประโยชน์ในการเพิ่มวิสัยทัศน์ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรัฐสภาของไทยกับประเทศที่ไปเยือน และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  แต่จะต้องมีกฎ กติกา เพื่อให้ถูกต้อง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักขณา  เทียกทอง / ผู้สื่อข่าว

มันทนา  ศรีเพ็ญประภา / เรียบเรียง

 


ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.thaifreedompress.blogspot.com/
http://sunblog1951.blogspot.com/ sunday
http://blogpwd.blogspot.com/ pwd9
http://ktblog1951.blogspot.com/ pwday
http://newsblog9.blogspot.com/ news
http://bloghealth99.blogspot.com/ health
http://labour9.blogspot.com/ labour
http://www.media4democracy.com/th/
http://www.youngtelecom.org/
http://www.logex.kmutt.ac.th/
http://www.mict4u.net/thai/
http://www.chula.ac.th/visitors/thai/calendar.htm
http://www.agkmstou.com/2008/index.php
http://www.baanjomyut.com/library/lotus/index.html
http://www.asianbarometer.org/newenglish/introduction/default.htm
http://www.isriya.com/node/2809/wordcamp-bangkok-2009-pool-party

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew