"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมซี ชั้น 7 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง "วาระนโยบายแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย"

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.. 2553

ณ ห้องประชุมซี ชั้น 7 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

 

 

0830 0900 น.

ลงทะเบียนเข้าประชุม

วาระที่ 1: พิธีเปิดประชุม

0900 – 0930 น.

พิธีเปิดประชุม

·     กระทรวงแรงงาน โดยรัฐมนตรี ปลัด หรือ รองปลัดกระทรวงแรงงาน

·     ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ (UN Resident Coordinator) คุณ  Gwi-Yeop Son (Ms)

·     องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) คุณ Bill Salter / คุณ Jiyuan Wang

 

พิธีกรในการประชุมโดย กระทรวงแรงงาน

วาระที่ 2: วาระนโยบายแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย

0930 1015 น.

ปาฐกถาเรื่องวาระนโยบายแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย

·     คุณประชา วสุประสาท องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

1015 1030 น.

พักดื่ม ชา กาแฟ

วาระที่ 3:  แนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับหลังการสิ้นสุดการผ่อนผันการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ

1030 1200 น.

เวทีเสวนาระดมความคิดเห็นเรื่อง แนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับการผ่อนผันการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553 เรื่องการขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าว และปัญหาในการพิสูจน์สัญชาติ

·     ตัวแทนกระทรวงแรงงาน (กรมจัดหางาน)

·     ตัวแทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ

·     นักวิชาการ (ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์)

·     กรรมมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา (คุณพีระ มานะทัศน์)

·     ตัวแทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (พ.ต.ท.ดร. พงษ์นคร นครสันติภาพ)

·     ตัวแทนเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (คุณอดิศร เกิดมงคล)

 

 

 

1200 1230 น.

อภิปราย ถาม ตอบ

1230 1330 น.

พักทานอาหารเที่ยง


 

วาระที่ 4: แนวนโยบาย การบริหารแรงงานข้ามชาติ และการจ้างแรงงานข้ามชาติในอนาคต (งานกลุ่ม)

1330 – 1430 น.

·     องค์กรหลักที่กำหนดนโยบาย กลไกการบริหารจัดการที่บูรณาการทุกภาคส่วน และการกระจายอำนาจการจัดการสู่ระดับจังหวัดแบบมีส่วนร่วม

·     แนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11) กับการจ้างแรงงานข้ามชาติ (ความสามารถในการแข่งขัน การรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค มิติด้านประชากร และความมั่นคงของมนุษย์)

·     ความไม่สอดคล้องกันของนโยบาย กฏหมายที่เกี่ยวข้อง และการบังคับใช้กฏหมายในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งพันธะตามอนุสัญญาและปฏิญญาระหว่างประเทศ

1430 1530 น.

นำเสนองานกลุ่ม อภิปราย ถาม ตอบ (ชา กาแฟ บริการระหว่างประชุม)

ดำเนินการโดย เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ

1530 1600 น.

รายงานสรุปผลการประชุม และกล่าวปิดการประชุม โดย กระทรวงแรงงาน และ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

 --
     Weblink
seminar
http://seminarmon.blogspot.com
http://seminartue.blogspot.com
http://seminarwed.blogspot.com
http://seminarthu.blogspot.com
http://seminarfri.blogspot.com
http://seminarsat.blogspot.com
http://seminar1951.blogspot.com
http://ilaw.or.th
www.patani-conference.net
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://www.bedo.or.th/default.aspx
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://seminardd.com
www.ipthailand.org
www.joetist.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew