"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ กทช.กับข้อสรุปจัดสรรคลื่นความถี่ 3G ที่ยังจบไม่ลง

วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11527 มติชนรายวัน


รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ กทช.กับข้อสรุปจัดสรรคลื่นความถี่ 3G ที่ยังจบไม่ลง

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างสรุปข้อสนเทศ (Draft Information Memorandum) การจัดสรรคลื่นความถี่ IMT หรือ 3G and beyond สำหรับประชาชนทั่วไปผ่านไปเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นับแต่ปี 2551 กทช.ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วประเทศ เรื่อง การจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (IMT หรือ 3G and beyond) ในกรุงเทพฯ 2 ครั้ง และส่วนภูมิภาค 3 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น และ กทช.นำไปประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการ ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 เกี่ยวกับประเด็นรูปแบบการจัดสรรคลื่นความถี่ คุณภาพการให้บริการ การแข่งขัน และผลกระทบต่อผู้ใช้บริการเดิม

งานนี้มีข้อเสนอแนะให้ กทช.เร่งเปิดให้บริการและกำกับดูแลให้มีการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม และปกป้องประโยชน์ของผู้บริโภคด้วยสรุปโดยรวมว่า กทช.รับฟังความคิดเห็นต่างๆ ประกอบการกำหนดแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการจัดสรรคลื่นความถี่ สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 กำหนดหลักการจัดสรรคลื่นความถี่ที่สำคัญ ได้แก่ การกำหนดให้มีผู้รับการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ยุคที่ 3 จำนวน 4 รายเพื่อให้บริการในลักษณะครอบคลุมทั่วประเทศ และจัดสรรคลื่นความถี่ด้วยวิธีการประมูลรูปแบบการเปิดประมูลใบอนุญาตพร้อม กันแบบหลายรอบ (Simultaneous Multiple Round - SMR)

เนื่องจากการ ประมูลคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคมนี้เป็นรูปแบบการจัดสรร คลื่นความถี่โดยการประมูลครั้งแรกของประเทศไทย ประกอบกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 เป็นบริการที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องรอบคอบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการกระจายประโยชน์ต่อสาธารณะ

เหตุนี้ กทช.จึงจ้างที่ปรึกษาเรื่องการประมูลคลื่นความถี่ รวมทั้งศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและแนวทางการกำกับดูแลที่เหมาะสมสำหรับการ ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ผลการศึกษาดังกล่าวจะนำมาประกอบการพิจารณากำหนดรูปแบบการประมูลคลื่นความถี่ (Auction Design) รวมถึงคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูล กฎกติกาการประมูล และเงื่อนไขในการอนุญาตที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมใน การให้บริการ รวมทั้งประโยชน์ต่อประชาชนผู้บริโภค โดยที่ปรึกษาได้เสนอเอกสารสรุปข้อสนเทศ การจัดสรรคลื่นความถี่ IMT หรือ 3G and beyond ประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะครั้งนี้

สำหรับการรับ ฟังความคิดเห็นสาธารณะครั้งนี้มุ่งเน้นถึงร่างสรุปข้อสนเทศ ซึ่งเป็นเอกสารข้อสนเทศเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ 3G และมีรายละเอียด ประกอบด้วย ภาพรวมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทย ภาพรวมของประเด็นการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดคลื่นความถี่ ใบอนุญาตที่จะประมูล รายละเอียดวิธีการและกระบวนการประมูล ตลอดจนกฎกติกาในการประมูล

เพื่อการเปิดให้มีการประกอบกิจการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (IMT หรือ 3G and beyond) ให้ผู้บริโภคที่มีทางเลือกการใช้บริการเพิ่มขึ้น ในการสื่อสารข้อมูลด้วยความเร็วสูงขึ้น สัญญาณมีความชัดเจนและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ผู้บริโภคจะได้รับบริการโทรคมนาคมที่หลากหลายมากขึ้นกว่าที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน โดยเฉพาะการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคของการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงไร้สาย (Mobile Broadband Wireless Communications)

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ก่อนพิจารณาตัดสินใจในขั้นสุดท้ายต่อไป สำหรับกระบวนการประมูลคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยุคที่ 3 (IMT หรือ 3G and beyond) นั้น จะสามารถดำเนินการได้ภายหลังการประกาศหลักเกณฑ์และเอกสารสรุปข้อมูลสารสนเทศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

กระบวนการอย่างเป็นทางการเดินมาเกือบ สิ้นสุดวิธีการแล้ว ที่เหลือก็รอชมฝีมือ กทช.จะสรุปและก้าวเดินให้บริการเคลื่อนที่ยุคที่ 3 สัมฤทธิผลได้หรือไม่ หรือจะให้แค่คนไทยเหลือบตาดูประเทศเพื่อนบ้านเขาใช้ 3G กันอย่างคึกคัก เว้นแต่ไทยเราเท่านั้น


หน้า 26

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew