"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

"ปฏิญญาเชียงราย" มาตรการคุ้มครองสิทธิด้านโทรคมนาคม

วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11469 มติชนรายวัน


"ปฏิญญาเชียงราย" มาตรการคุ้มครองสิทธิด้านโทรคมนาคม

เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เป็นเป้าหมายสำคัญ ของการจับมือระหว่าง 3 องค์กรระดับอาเซียน อันได้แก่ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ร่วมกับ 3 องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค อันได้แก่ สภาองค์กรผู้บริโภคอาเซียน (Southeast Asian Consumer Council) สหพันธ์ผู้บริโภคสากล (Consumers International) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (Foundation for Consumers) ในการประชุมเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแห่งภูมิภาคอาเซียน (The Next Wave of ASEAN Consumer Protection in Telecommunications) เมื่อเร็วๆ นี้ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

ถือเป็นเวทีการประชุมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคมของกลุ่มอาเซียนที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเป็นเวทีคู่ขนานกับการประชุมสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมอาเซียน ครั้งที่ 15 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

การประชุมดังกล่าว มีผู้แทนจากองค์กรเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมจาก 8 ประเทศ ร่วมรายงานสถานการณ์และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจโทรคมนาคม ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ สเปน และไทย โดยสถานการณ์ปัญหาที่สำคัญของโทรคมนาคมที่กระทบต่อผู้บริโภคคือ ปัญหาการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง ระบบการเรียกเก็บค่าบริการที่ไม่เที่ยงตรง การโทร.และส่งข้อความรบกวน การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว การไม่รู้เท่าทันกฎหมาย ความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงบริการ และผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้โทรคมนาคม เป็นต้นรศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานสภาองค์กรผู้บริโภคอาเซียน ระบุว่า ปัญหาของผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเป็นปัญหาระดับนานาชาติ และจำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวที่อาศัยความร่วมมือในระดับภูมิภาค ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นความพยายามในการสนับสนุน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภคแถบภูมิภาคอาเซียน ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หลังจากที่ได้จัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคอาเซียน ซึ่งจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2550

ทั้งนี้ ในความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ประชุมได้ร่างปฏิญญาเชียงราย ที่มีเนื้อสำคัญคือ

(1) ทำงานอย่างแข็งขันและต่อเนื่องร่วมกับภาคีในกิจการโทรคมนาคม

(2) กำหนดมาตรฐานพื้นฐานว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

(3) ตระหนักว่ากิจการโทรคมนาคมเป็นบริการจำเป็นพื้นฐาน

(4) ตระหนักว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิมพ์เขียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้แนวทาง "คนเป็นศูนย์กลาง"

(5) จัดตั้งหน่วยงานกิจการโทรคมนาคมในภูมิภาคโดยใช้กลไกที่จัดตั้งขึ้นแล้วเป็นหลัก

(6) จัดประชุมทุกปี โดยจัดทำประเด็นรณรงค์ร่วมกันทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบของการใช้บริการโทรคมนาคมต่อสุขภาพ หรือการบริโภคอย่างยั่งยืน

(7) ดำเนินการวิจัย/สำรวจเปรียบเทียบระหว่างประเทศในกิจการโทรคมนาคม โดยมีหัวข้อหลักคือการเข้าถึงเท่าเทียม ระบบการจ่ายเงินล่วงหน้า (Pre-paid) ระบบการเรียกเก็บค่าบริการที่เที่ยงตรง และความปลอดภัย

(8) สร้างเว็บไซต์เพื่อการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

(9) เรียกร้องให้รัฐบาลในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรปกป้องผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

(10) ผลักดันให้บริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมใช้หลักบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ขณะที่ตัวแทนไทย นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระบุว่า ปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ทางสถาบันต้องการจะแก้ไขคือปัญหาการโทรขายสินค้า/บริการ และส่งข้อความรบกวน โดยสถาบันจะใช้แนวทางของประเทศฮ่องกงและออสเตรเลียในการจัดทำระบบ "ห้ามโทร.รบกวน" ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการได้รับโทรศัพท์และการส่งข้อความเพื่อขายบริการหรือสินค้าต่างๆ

ทั้งหมด เป็นความร่วมแรงร่วมใจกันระดับอาเซี่ยน ที่จะดูแลสิทธิประชาชน ไม่ให้การใช้ " เทคโนโลยี" เกินเลยเข้ามาลุกลาม ล่วงล้ำ กระทั่งเป็นการคุกคาม ผู้บริโภคมากไปกว่าที่เป็นอยู่นี้

หน้า 26
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01epe01040852&sectionid=0147&day=2009-08-04

--
      Weblink
http://ilaw.or.th
www.patani-conference.net
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://www.bedo.or.th/default.aspx
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://seminarmon.blogspot.com
http://seminartue.blogspot.com
http://seminarwed.blogspot.com
http://seminarthu.blogspot.com
http://seminarfri.blogspot.com
http://seminar1951.blogspot.com
http://seminardd.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew