"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บริการโครงข่ายสายแบบแยกส่วน พ.ศ....."

แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ

ต่อ

"ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บริการโครงข่ายสายแบบแยกส่วน พ.ศ....."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë

คำชี้แจง : แบบแสดงความคิดเห็นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นต่อ "ร่างประกาศ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บริการโครงข่ายสายแบบแยกส่วน พ.ศ...... 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์ฯ ให้มีความเหมาะสมต่อไป

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

ข้อมูลผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น :

          ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................

จาก (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/หน่วยงาน)…………………………………………………………………

ที่อยู่เลขที่...........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท์...............................โทรสาร...................................e-mail………………………………………

 

ประเด็นที่แสดงความคิดเห็น :

1.      ประเด็นคำนิยาม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

2.      ประเด็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับบริการโครงข่ายสายแบบแยกส่วน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3.      ประเด็นการให้บริการโครงข่ายสายแบบแยกส่วน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4.      ประเด็นสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ใช้และผู้ขอใช้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

5.      ประเด็นอัตราค่าบริการ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6.      ประเด็นเรื่องอื่นๆ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7.      ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë

 

หมายเหตุ             โปรดส่งแบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ    ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2552

ที่สำนักพัฒนานโยบายและกฎกติกา   เบอร์โทรสาร  02-278-5316              --
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com
http://lifeanddeath2mcu.blogspot.com
http://www.parent-youth.net
http://www.tzuchithailand.org
http://www.presscouncil.or.th
http://ilaw.or.th
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://www.projectlib.in.th
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.nstda.or.th/th
http://www.arda.or.th
http://www.nppdo.go.th
http://www.tlcthai.com
http://dbd-52.hi5.com
http://www.oknation.net/blog/assistance
http://weblogcamp2009.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew